Implementatie RED2 aangenomen in Tweede- en Eerste Kamer

De wijziging van de Wet milieubeheer, de wet waarin de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) wordt verankerd, is op dinsdag 25 mei jl. aangenomen in de Tweede Kamer en op dinsdag 29 juni jl. aangenomen in de Eerste Kamer. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) kan hierdoor vanaf 1 januari 2022 uitvoering geven aan de nieuwe wetgeving. Door de implementatie van de RED2 in de Nederlandse wet zal het gebruik van hernieuwbare energie in vervoer verder toenemen en de CO2-uitstoot van de vervoerssector worden verminderd.   

Oplopend aandeel hernieuwbare energie in vervoer

De RED2 schrijft voor dat brandstofleveranciers in 2030 minimaal 14% hernieuwbare energie in vervoer moeten realiseren. De daadwerkelijke hoogte van de jaarlijks oplopende jaarverplichting wordt vastgelegd in het Besluit energie vervoer. Daarnaast worden in het Besluit de kaders vastgesteld voor de jaarverplichting. Het gaat hierbij onder andere om een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie, de mogelijke inzet van stimuleringsinstrumenten en de rol van de inboekbevoegdheid voor luchtvaart en zeevaart.

Toezicht

Naast de aanscherping van de doelen maakt de implementatie van de RED2 het mogelijk voor de NEa om toezicht te houden op alle schakels van de brandstofketen in Nederland. Dit komt bovenop het al bestaande systeem van Europese duurzaamheidscertificering. Hierdoor ontstaat een extra borging in het systeem die fraude en misbruik voorkomt.

Beeld: ©NEa