Vijfjaarlijkse evaluatie NEa

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft adviesbureau KWINK de vijfjaarlijkse evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) uitgevoerd. Deze evaluatie werd gecombineerd met de doorlichting van het agentschap. Het eindrapport is door de Minister van Klimaat en Energie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voorpagina eindrapportage jaarlijkse evaluatie van de NEa, met de tekst: Evaluatie Nederlandse Emissieautoriteit, eindrapportage, Kwink groep

De centrale vraag was in hoeverre de NEa doeltreffend, doelmatig en rechtmatig functioneert en wat er nodig is om de komende vijf jaren beheerst te groeien en verder te professionaliseren. Het rapport biedt daarmee niet alleen een evaluatie en doorlichting van het functioneren van de NEa, maar formuleert ook adviezen voor de toekomst. In een begeleidende brief geeft het bestuur van de NEa aan verheugd te zijn met de conclusies van het rapport waarin een positief beeld wordt geschetst van het functioneren van de NEa. De onderzoekers wijzen met name op de als toegankelijk en deskundig ervaren medewerkers en de toegenomen betrokkenheid van de NEa bij beleidsontwikkeling.

Tegelijkertijd wordt een aantal nuttige suggesties ter verbetering geboden waarmee al in gang gezette trajecten verrijkt zullen worden. De NEa groeit door de toename van het aantal opgedragen taken. Dat vereist een blijvende alertheid op de scheiding tussen uitvoering, beleid en toezicht en een investering in sectorkennis, dienstverlening en communicatie onder andere door de contacten met externe belanghebbenden en bracheorganisaties te intensiveren. Verdere professionalisering van het opdrachtgever en -nemerschap is gewenst om een balans te vinden in goede aansturing zonder onnodige bureaucratie.

Er zal worden gewerkt aan de zichtbaarheid van de maatschappelijke impact van de NEa. Ook al omdat dit bijdraagt aan naleving van wet- en regelgeving. Tenslotte wijst het bestuur op het belang van een zeker mate van onafhankelijkheid om trots een bijdrage te kunnen blijven doen aan een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd: het tegengaan van klimaatverandering.