Toezicht op duurzame biobrandstoffen nu en in de toekomst

De inzet van duurzame biomassa zal de komende jaren zeer sterk groeien, waardoor zich nieuwe kansen en risico’s voordoen. De Nederlandse Emissieautoriteit heeft het afgelopen jaar nauw samengewerkt met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om te komen tot een integrale ketenanalyse biobrandstoffen, die inzicht geeft in hoe Nederland zich moet verhouden tot deze ontwikkelingen en het vertrouwen in duurzaam vervoer kan versterken.
Op 29 juni 2020 heeft Staatssecretaris van Veldhoven de ketenanalyse aangeboden aan de Tweede Kamer.

©NEa

In deze zogeheten ketenanalyse is gekeken naar mogelijkheden om de systematiek robuuster te maken om onrechtmatigheden zoveel als mogelijk uit te sluiten in de sector. Het robuuster maken van de systematiek moet ervoor zorgen dat de klimaatdoelstellingen en de afspraken uit het Klimaatakkoord behaald kunnen worden en het vertrouwen in toezicht op duurzame biobrandstoffen wordt versterkt. Om de systematiek voldoende robuust te maken heeft de Staatsecretaris op basis van de ketenanalyse verschillende aanbevelingen gedaan, onder andere:

  • het introduceren van de juridische grondslag voor publiek toezicht op alle schakels en certificeringsinstellingen in de biobrandstoffenketen in Nederland. Deze grondslag geeft de NEa de bevoegdheid om risico-gestuurd toezicht in te richten en eerder in de keten van toeleveranciers inspecties uit te voeren.
  • het vormen een Europese coalitie van lidstaten met een aanzienlijke productiecapaciteit, om structureler informatie uit te wisselen en toezicht te versterken.

Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen bij de Europese uitwerking van een Uniedatabank waar de NEa nauw bij betrokken is. Deze is van belang om transparantie in de biobrandstofketen te vergroten. Ook in Europees kader wordt gewerkt aan het versterken van het private toezicht (door de duurzaamheidssystemen). Deze ontwikkelingen zijn zeer belangrijk, omdat de keten voor hernieuwbare energie, zoals biobrandstoffen, zich in grote mate afspeelt buiten Nederland of zelfs buiten Europa.

De analyse is tevens conform een Kamermotie[1] getoetst door externe experts van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV ondersteunt de analyse en geeft aan dat alle voorgestelde maatregelen proportioneel zijn, logisch volgen uit de analyse en (in potentie) voorzien in het beter beheersbaar krijgen van de markt. Het CCV adviseert ook een vinger aan de pols te houden met periodieke evaluaties. Vanaf 2022 zal het verscherpte toezicht in werking treden.

De gehele ketenanalyse kunt u hier vinden.

[1] 31305-301 Motie van het lid Kröger over de verkenning van het CCV

©NEa