Ontwikkelingen EV

De herziene Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energie Directive 2, RED2)  moet op 1 juli 2021 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving, om de uitvoering te laten starten vanaf 2022. De internetconsultatie voor de aangepaste Wet milieubeheer is daarom van start gegaan. Belanghebbenden hebben tot 4 februari 2020 de tijd om kennis te nemen dan wel een zienswijze in te dienen op de wettekst.

De RED2 schrijft voor dat EU Lidstaten brandstofleveranciers een verplichting opleggen om minimaal 14% hernieuwbare energie in 2030 te realiseren in vervoer. Daarnaast gelden een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie.

In de internetconsultatie is ook een jaarverplichting opgenomen voor 2021, aangezien de huidige RED geldt tot en met het einde van dit jaar en de nieuwe RED2 pas in 2022 van kracht wordt. In het concept wijzigingsbesluit is een jaarverplichting opgenomen van 17,5% met een limiet op de inzet van conventionele biobrandstoffen van 5% en een minimale inzet van geavanceerde biobrandstoffen van 1,2%. 

In het implementatietraject zullen ook een aantal afspraken uit het klimaatakkoord worden meegenomen. Ook met het feit dat de Europese Commissie onlangs kenbaar maakte dat de reductieverplichting uit de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) na 2020 blijft bestaan, wordt rekening gehouden in het implementatietraject.

Nieuwsbrief Energie voor Vervoer

Om relevante organisaties en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van actuele beleidsontwikkelingen rond Energie voor Vervoer, geeft de NEa drie keer per jaar de Nieuwsbrief Energie voor Vervoer uit.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief EV.