Ontwikkelingen RED2

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt momenteel de omzetting voor van het mobiliteitsgedeelte van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) voor de periode 2022-2030. In het implementatietraject zullen ook een aantal afspraken uit het klimaatakkoord worden meegenomen. Ook met het feit dat de Europese Commissie onlangs kenbaar maakte dat de reductieverplichting uit de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) na 2020 blijft bestaan, wordt rekening gehouden in het implementatietraject.

De RED2 moet op 1 juli 2021 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving, om de uitvoering te laten starten vanaf 2022. Het mobiliteitsgedeelte van de RED2 schrijft voor dat EU Lidstaten brandstofleveranciers een verplichting opleggen om minimaal 14% hernieuwbare energie in 2030 te realiseren in vervoer. Daarnaast gelden een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie.

Begin 2020 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden voor de aangepaste Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel maakt het behalen van de doelstellingen voor hernieuwbare energie in vervoer uit de RED2 en uit het Klimaatakkoord mogelijk. Het wetsvoorstel tezamen met het afwegingskader en de resultaten van de consultatie zijn hier terug te vinden.

Op 30 november 2020 is de consultatie gestart van het ontwerp-Besluit energie vervoer. De hoogte van de hoeveelheid hernieuwbare energie (jaarverplichting) wordt in dit Besluit energie vervoer vastgelegd voor de periode 2022-2030. Daarnaast worden de kaders vastgesteld voor deze oplopende jaarverplichting. Het gaat hierbij onder andere om een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie, de mogelijke inzet van stimuleringsinstrumenten en de rol van de inboekbevoegdheid voor luchtvaart en zeevaart. Het concept-Besluit en bijbehorend afwegingskader kan hier worden ingezien.