Werkwijze toezichtbezoek

De NEa volgt de volgende stappen bij een toezichtbezoek.

Voorafgaand aan het toezichtbezoek

Voorafgaand aan het toezichtbezoek maakt de NEa meestal een afspraak met het bedrijf voor een inspectiedatum en bevestigt deze afspraak per e-mail. Hierbij wordt het standaard inspectieplan gevoegd.

De NEa kan een, op het bedrijf afgestemd, inspectieprogramma van de dag toesturen. Hieruit blijkt welke personen binnen het bedrijf betrokken worden bij de inspectie.

Tijdens het toezichtbezoek

Op de afgesproken datum voert de NEa een inspectie uit die globaal bestaat uit:

  • toelichting over doel en opzet van de inspectie;
  • uitvoeren van de inspectie volgens het programma;
  • eventuele rondgang door het bedrijf;
  • afsluiting met samenvatting van de belangrijkste bevindingen
  • het maken van afspraken om eventuele tekortkomingen op te heffen.

In principe voert de NEa de inspectie op locatie met minimaal twee inspecteurs uit. Soms voert de NEa de inspecties uit in samenwerking met andere toezichthouders.

Na het toezichtbezoek

Na de inspectie stelt de NEa een verslag met bevindingen en gemaakte afspraken op. In gevallen waarin een bedrijf de afspraken niet nakomt, kan de NEa handhavingsmiddelen inzetten om het nakomen hiervan af te dwingen.

Zie ook: Handhaving EV