Grote waterkrachtprojecten

Voor schriftelijke instemming met deelname aan een grote projectactiviteit voor het opwekken van elektriciteit door waterkracht met een opwekkingsvermogen van meer dan 20 MW (groot stuwdamproject), moet de aanvrager in het bezit zijn van een persoonstegoed,- of handels- of Kyotorekening in het Nederlandse deel van het CO2-register.

Kyotorekening

De NEa raadt een Kyotorekening aan, omdat dit het enige type rekening is waarop CERs direct vanuit het CDM-register kunnen worden ontvangen. Als de aanvrager een rechtspersoon is, dan moet hij ook zijn ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

NB: wanneer de grote projectactiviteit voor het opwekken van elektriciteit door waterkracht een opwekkingsvermogen tot en met 20 MW heeft gelden andere vereisten.

Vereisten voor de aanvraag

De aanvraag moet worden ondertekend en de volgende informatie bevatten:

  • de naam van de (rechts)persoon die de aanvraag voor schriftelijke instemming indient;
  • de naam en het registratienummer van de betreffende projectactiviteit en de datum van registratie (voor projecten die door het CDM-uitvoeringsorgaan zijn geregistreerd);
  • de naam van de projectactiviteit zoals vermeld in de schriftelijke instemming van het gastland (voor projecten die niet door het CDM-uitvoeringsorgaan zijn geregistreerd).

De aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende documenten:

  • een kleurenkopie van het paspoort van de ondertekenaar; als de aanvrager een rechtspersoon is: een kleurenkopie van het paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming;
  • een Kyoto-verklaring*;
  • het projectontwerp (Project Design Document, PDD);
  • het validatierapport;
  • de schriftelijke instemming van het gastland;
  • een door een aangewezen operationele entiteit gevalideerd rapport waarin wordt verklaard dat de relevante internationale criteria en richtlijnen tijdens de ontwikkeling van het project in acht zullen worden genomen; dit rapport mag op de datum van de aanvraag niet ouder zijn dan 18 maanden.

Alle bijgevoegde documenten mogen in het Engels zijn opgesteld, met uitzondering van de aanvraag zelf. Alle ondersteunende documenten mogen per e-mail worden verzonden naar info@emissieautoriteit.nl.

*Kyoto-verklaring: "De aanvrager moet verklaren dat het specifieke project in overeenstemming is met alle relevante besluiten, richtlijnen, modaliteiten en procedures als bedoeld in artikel 12 van het Kyoto-protocol."

Vergoeding

De vergoeding voor de verlening van schriftelijke instemming met deelname aan een grote projectactiviteit voor het opwekken van elektriciteit door waterkracht bedraagt € 800,-.

Meer informatie

Meer weten over het verlenen van instemming? Neem contact op met de NEa-Helpdesk.