Specifiek beleid Emissiehandel

Hieronder vindt u het NEa beleid aangaande het coronavirus.

Verificatie en virtueel locatiebezoek

Vanwege de ernstige, buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden als gevolg van de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, is het toegestaan het fysieke locatiebezoek te vervangen door een virtueel locatiebezoek.

Deze algemene toestemming geldt voor de jaarafsluiting 2021 voor de verificatie van het emissieverslag van installaties en luchtvaartexploitanten, het verslag over het activiteitsniveau van installaties en voor de verificatie van CO2-heffingsverslagen van installaties. Er is geen voorafgaande, individuele goedkeuring van de NEa vereist.

De Europese Commissie geeft in kgn_5_site_visits_en.pdf (europa.eu) guidance voor het virtuele locatiebezoek.

Er gelden voor het virtuele locatiebezoek eisen voor de verificateur en voor de exploitant:

Eisen voor de verificateur

 • Het afleggen van een virtueel locatiebezoek is een besluit van de verificateur. De verificateur baseert dit besluit op de uitkomst van een risicoanalyse waarin hij vooral de risico’s van het afleggen van een virtueel in plaats van een fysiek bezoek beoordeelt. Denk hierbij aan de risico’s van het gebruik van ICT-methodes en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit van de verificatie.
 • Als dezelfde verificateur het emissierapport en het verslag over het activiteitsniveau van een installatie verifieert, moet hij daarbij in aanmerking nemen dat het gaat om afzonderlijke verificaties, waarbij de risico’s kunnen verschillen. Dit kan van invloed zijn op de manier waarop de virtuele site vist wordt uitgevoerd en op de maatregelen die nodig zijn ter beperking van het verificatierisico.
 • De verificateur moet maatregelen treffen om het verificatierisico tot een aanvaardbaar niveau te beperken voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat het verslag van de exploitant vrij is van materiële onjuistheden.
 • Als het verificatierisico niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht en het is niet mogelijk nog voor de indiening van het verslag een fysiek bezoek af te leggen, geeft de verificateur een verificatierapport af met een niet-goedkeurende verklaring. De verificateur beschrijft in het verificatierapport niet alleen de bevindingen die hebben geleid tot de niet- goedkeurende verklaring maar ook de redenen waarom met het virtuele locatiebezoek geen redelijke mate van zekerheid kon worden gekregen. In overleg met de NEa legt de verificateur alsnog een fysiek bezoek aan de locatie af, zodra de omstandigheden het toelaten.
 • Als verificateur een goedkeurende verklaring heeft afgegeven, kan hij het fysieke bezoek afleggen als onderdeel van de verificatie over het verslagjaar 2022, behalve als bij de verificatie over 2020 ook een virtueel bezoek is afgelegd. In dat laatste geval wordt een fysiek bezoek aan de locatie alsnog afgelegd zodra de omstandigheden het toelaten. 
 • De verificateur legt de informatie over het virtuele locatiebezoek, zoals de manier waarop het bezoek is uitgevoerd, vast in het interne verificatiedossier.

Eisen voor de exploitant

De exploitant moet bij de indiening van het emissieverslag, het verslag over het activiteitsniveau of CO2-heffingsverslag melding maken van het besluit van de verificateur om een virtueel locatiebezoek af te leggen. Daarbij legt de exploitant de volgende informatie over:

 • hoe de virtuele site visit is uitgevoerd, zoals de gebruikte technologie en de activiteiten die virtueel zijn uitgevoerd;
 • het resultaat van de risicoanalyse van de verificateur;
 • de maatregelen die zijn getroffen om het verificatierisico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Nadere informatie over de manier waarop de exploitant melding moet maken van het besluit van de verificateur om een virtueel locatiebezoek af te leggen

 • Om melding te maken van het besluit van de verificateur om een virtueel locatiebezoek af te leggen tijdens de verificatie van het emissieverslag, het verslag over het activiteitsniveau van installaties (activiteitsverslag) of het CO2-heffingsverslag gebruikt de exploitant het Formulier melding virtueel locatiebezoek i.v.m. overmacht. Dit meldingsformulier is te downloaden door in te loggen in het NEa-loket en onder aan de pagina.
 • Het meldingsformulier vult de exploitant - in samenspraak met de verificateur - in. Ook voegt de exploitant in de bijlage het resultaat van de risico-analyse van de verificateur bij. Deze risico-analyse dient ook de maatregelen te bevatten die genomen zijn om het verificatierisico te beperken.
 • Het indienen van het meldingsformulier gaat voor het emissieverslag en activiteitsverslag via het NEa loket. Na het uploaden van het emissieverslag en activiteitsverslag wordt gevraagd of bij de verificatie van de gegevens van het emissieverslag sprake is geweest van een virtueel locatiebezoek als gevolg van de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen. Als dit het geval is vult de exploitant hier “Ja” in en kan deze het meldingsformulier uploaden. Let op: de verificateur kan geen wijzigingen aanbrengen aan het meldingsformulier. Alle van de verificateur afkomstige informatie moet de exploitant vóór het uploaden in het meldingsformulier opnemen. De exploitant is verantwoordelijk voor het indienen van een volledig en juist ingevuld meldingsformulier. Het indienen van een meldingsformulier voor het CO2 heffingsverslag kan niet tegelijk met het CO2 heffingsverslag in het NEa loket worden toegevoegd. In plaats daarvan mailt u het meldingsformulier uiterlijk 31 maart 2022 naar info@emissieautoriteit.nl.