Verplichtingen CORSIA 2019-2020

CORSIA gaat starten in 2021 met een vrijwillige pilot fase die duurt tot 2023. Gedurende deze fase moeten luchtvaartmaatschappijen hun emissies compenseren ten opzichte van de basis jaar 2019-2020 op routes tussen ICAO-staten die deelnemen aan CORSIA.

Vanwege de COVID-19 pandemie is er door ICAO besloten om voor de eerste fase van CORSIA die loopt vanaf 2021-2023 alleen het jaar 2019 te gebruiken als baseline jaar. Er wordt nog gekeken welke jaren gebruikt zullen worden als baseline voor de daaropvolgende fasen, wanneer duidelijk is geworden wat de impact van COVID-19 op de luchtvaartindustrie en CORSIA is geweest.

Vanwege de COVID-19 pandemie is er door ICAO besloten om voor de eerste fase van CORSIA die loopt vanaf 2021-2023 alleen het jaar 2019 te gebruiken als baseline jaar. Er wordt nog gekeken welke jaren gebruikt zullen worden als baseline voor de daaropvolgende fasen, wanneer duidelijk is geworden wat de impact van COVID-19 op de luchtvaartindustrie en CORSIA is geweest.

CORSIA Reikwijdte

De reikwijdte van CORSIA is opgenomen in de Europese wet in verordening (EU) 2019/1603.

Luchtvaartmaatschappijen hebben een verplichting onder CORSIA als:

  • zij in het bezit zijn van een vergunning tot vluchtuitvoering afgegeven door een lidstaat of geregistreerd staan in een lidstaat, inclusief de ultra perifere gebieden, onderhorigheden en gebiedsdelen van die lidstaat, en
  • zij een CO2-uitstoot hebben van meer dan 10.000ton per jaar van vliegtuigen met een MTOM van meer dan 5.700kg door vluchten onder de reikwijdte van CORSIA vanaf 1 januari 2019.

Vluchten die vallen onder de reikwijdte van CORSIA zijn vluchten tussen:

  • Luchthavens in twee verschillende landen in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Luchthavens in een lidstaat en luchthavens in derde landen;
  • Luchthavens in een lidstaat en luchthavens in ultra perifere gebieden, onderhorigheden of gebiedsdelen van andere lidstaten.
  • Luchthavens in een ultra perifeer gebied, onderhorigheid of gebiedsdeel van een lidstaat en een luchthaven in een derde land of een onderhorigheid of gebiedsdeel van een andere lidstaat.
  • Luchthavens in twee verschillende derde landen (aanbevolen).

Uitstoot van vluchten voor opleiding, opsporing of redding, voor wetenschappelijk onderzoek of tests, in het kader van openbare dienstverplichtingen en vluchten volgens zichtvliegvoorschriften zijn uitgezonderd.

Indienen monitoringsplan

Voor het vaststellen van de emissies gedurende 2019 en 2020 moeten alle luchtvaartmaatschappijen met internationale vluchten de emissies van hun vluchten onder de reikwijdte van CORSIA monitoren en hierover rapporteren. Hiervoor heeft de Europese commissie een monitoringsplan template (nr. 2bis)beschikbaar gesteld dat kan worden gebruikt voor de monitoring voor CORSIA en EU-ETS.  

Monitoringsregels CORSIA

De regels voor CORSIA zijn vastgelegd in de SARPS. Deze regels zijn echter niet direct werkend en worden daarom door de Europese Commissie vastgelegd in Europese wet- en regelgeving. Deze regels zijn nog niet definitief vastgesteld, maar wel in concept beschikbaar. Voor het monitoren van uw CORSIA vluchten in Europa en tussen Europa en derde landen zullen dezelfde monitoringsregels van kracht zijn als voor vluchten binnen EU-ETS. Voor monitoring van vluchten tussen derde landen wordt de toepassing van dezelfde monitoringsregels aanbevolen. U kunt de toelichting in het monitoringplan template gebruiken voor het vormgeven van de monitoring van uw CORSIA vluchten. Verdere informatie vindt u hier.

Rapportage voor CORSIA

De Europese Commissie heeft in januari 2020 een template gepubliceerd voor het gezamenlijk rapporteren van emissies voor CORSIA en EU-ETS. Luchtvaartmaatschappijen met verplichtingen onder CORSIA moeten hun 2019 en 2020 CORSIA uitstoot rapporteren vóór 31 maart in 2020 en 2021 respectievelijk in deze template.

In hun verificatie moeten verificateurs gebruik maken van het door de Europese commissie opgestelde verificatie format. Dit format is hetzelfde format als voor het EU-ETS. Ook al wordt de uitstoot van EU-ETS en CORSIA gezamenlijk gerapporteerd, er moet een apart verificatierapport worden ingediend voor zowel EU-ETS als CORSIA uitstoot.

Gedurende de baseline jaren van 2019 en 2020 is het niet nodig om de compensatie (offsetting) vluchten te monitoren of om compensatie credits in te leveren.