Deelnemers EU ETS 2013-2020

Het is verplicht voor grote industriële bedrijven die broeikasgassen uitstoten om deel te nemen aan emissiehandel (EU ETS). Dit zijn bedrijven die elektriciteit opwekken, metaal produceren, chemische producten vervaardigen, enzovoorts. In totaal doen in Nederland ongeveer 450 bedrijven mee aan emissiehandel.

Annex-I van de Europese richtlijn voor emissiehandel geeft aan welke bedrijven de verplichting hebben om deel te nemen aan het EU ETS. De (industriële) activiteiten die vanaf 1 januari 2013 onder het EU ETS vallen, zijn ook hieronder in de tabel weergegeven.

De Europese Commissie heeft een leidraad opgesteld over hoe Annex-I van de richtlijn moet worden geïnterpreteerd.

Activiteiten EU ETS 2013-2020

Hieronder vindt u een opsomming van de activiteiten die onder de reikwijdte van emissiehandel vallen.

Activiteiten EU ETS 2013-2020
Verbranden van brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 megawatt (MW; met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval).

NB: Het ingangsvermogen geeft aan hoeveel brandstof maximaal verstookt zou kunnen worden. In de meeste gevallen is dit weergegeven op identificatieplaatjes. Er wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld begrenzingen in de gastoevoer of softwarematige begrenzingen. Meer informatie over de omgang met reserve (back up) of parallelle eenheden vindt u onder Nieuwe regels voor het meetellen van het vermogen van reserve-eenheden.

Raffineren van aardoliën
Productie van cokes
Roosten of sinteren, met inbegrip van pelletiseren, van ertsen (met inbegrip van zwavelhoudend erts)
Productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting) inclusief continugieten, met een capaciteit van meer dan 2,5 ton (t) per uur
Productie of bewerking van ferrometalen (inclusief ferrolegeringen) waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt. Bewerking omvat, onder andere, walserijen, herverhitters, gloeiovens, smederijen, gieterijen, coating en beitsen
Productie van primair aluminium (ook perfluorkoolstoffen)
Productie van secundair aluminium waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt
Productie of bewerking van non-ferrometalen, met inbegrip van de productie van legeringen, raffinage, gieterijen enz., waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen die als reductoren worden ingezet) van meer dan 20 MW worden gebruikt
Productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 t per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
Productie van kalk of het calcineren van dolomiet of magnesiet in draaiovens of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 t per dag
Fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per dag
Fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit van meer dan 75 t per dag
Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas, steen of slakken met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per dag
Drogen of calcineren van gips of het produceren van gipsplaten en andere  gipsproducten, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt
Productie van pulp uit hout of andere vezelhoudende materialen
Productie van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag
Productie van roet waarbij organische stoffen zoals olie, teer en kraak- en destillatieresiduen worden verkoold, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt
Productie van salpeterzuur (ook distikstofoxide)
Productie van adipinezuur (ook distikstofoxide)
Productie van glyoxal en glyoxylzuur (ook distikstofoxide)
Productie van ammoniak
Productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatie of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 t per dag
Productie van waterstof (H2) en synthesegas door reforming of gedeeltelijke oxidatie met een productiecapaciteit van meer dan 25 t per dag
Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) en natriumbicarbonaat (NaHCO3)