Nieuwe regels voor het meetellen van reserve-eenheden

Met ingang van 1 januari 2015 zijn het Besluit en de Regeling handel in emissierechten gewijzigd. De wijzigingen maken het mogelijk om het vermogen van reserve, achtervang of parallelle eenheden buiten beschouwing te laten bij de vraag of de drempelwaarde voor deelname aan emissiehandel wordt overschreden.

Dit kan alleen als uw bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • bij het niet meetellen van de reserve, achtervang of parallelle eenheid wordt de drempelwaarde niet overschreden;
  • er moet sprake zijn van een technische restrictie die er voor zorgt dat de reserve, achtervang of parallelle eenheid niet tegelijkertijd in werking kan zijn met andere eenheden;
  • de technische restrictie is aan de NEa gemeld en door de NEa geaccepteerd;
  • er wordt voldaan aan de in de Regeling handel in emissierechten gestelde regels.

Melding

Als u wilt dat de NEa reserve-eenheden in uw inrichting niet betrekt bij de beoordeling of uw inrichting een vergunning moet hebben voor emissiehandel, meldt u dit bij de NEa. Hierbij is het van belang dat:

  • U de melding indient op het moment dat de restrictie is geplaatst. De melding kan niet terugwerken.
  • De melding een bewijs bevat dat de reserve, achtervang of parallelle eenheid door een technische restrictie niet tegelijkertijd in werking kan zijn met andere eenheden.
  • U bij de melding een bewijs voegt dat de restrictie is geplaatst door een daartoe gekwalificeerde persoon of instantie.

Als de NEa er van overtuigd is dat de melding aan alle voorwaarden voldoet, zal zij de emissievergunning intrekken. U kunt voor de melding gebruik maken van het formulier Melding restrictie gelijktijdige werking reserve-eenheid.

Rapportageplicht en controle

Als de melding leidt tot het intrekken van de emissievergunning, moet u nog wel aan de volgende eisen voldoen:

  • u dient jaarlijks bij de NEa een rapportage in met gegevens van een continue meting van de werking van de technische restrictie;
  • u levert jaarlijks aan de NEa het bewijs dat de technische restrictie in het rapportagejaar is gecontroleerd en getest door een daartoe gekwalificeerde persoon of instantie; indien de restrictie gericht is op de toevoer van aardgas is dit een meetverantwoordelijke gas.

Dient u de jaarlijkse rapportage en het bewijs bij voorkeur uiterlijk op 31 maart van elk jaar bij de NEa in.