Nieuwe regels voor het meetellen van reserve-eenheden

Met ingang van 1 januari 2015 zijn het Besluit en de Regeling handel in emissierechten gewijzigd. De wijzigingen maken het mogelijk om het vermogen van reserve, achtervang of parallelle eenheden buiten beschouwing te laten bij de vraag of de drempelwaarde voor deelname aan emissiehandel wordt overschreden.

Dit kan alleen als uw bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • bij het niet meetellen van de reserve, achtervang of parallelle eenheid wordt de drempelwaarde niet overschreden;
  • er moet sprake zijn van een technische restrictie die er voor zorgt dat de reserve, achtervang of parallelle eenheid niet tegelijkertijd in werking kan zijn met andere eenheden;
  • de technische restrictie is aan de NEa gemeld en door de NEa geaccepteerd;
  • er wordt voldaan aan de in de Regeling handel in emissierechten gestelde regels.

Melding

Als u wilt dat de NEa reserve-eenheden in uw inrichting niet betrekt bij de beoordeling of uw inrichting een vergunning moet hebben voor emissiehandel, meldt u dit bij de NEa. Hierbij is het van belang dat:

  • U de melding indient op het moment dat de restrictie is geplaatst. De melding kan niet terugwerken.
  • De melding een bewijs bevat dat de reserve, achtervang of parallelle eenheid door een technische restrictie niet tegelijkertijd in werking kan zijn met andere eenheden.
  • U bij de melding een bewijs voegt dat de restrictie is geplaatst door een daartoe gekwalificeerde persoon of instantie.

Als de NEa er van overtuigd is dat de melding aan alle voorwaarden voldoet, zal zij de emissievergunning intrekken. U kunt voor de melding gebruik maken van het formulier Melding restrictie gelijktijdige werking reserve-eenheid.

Meldingsplicht en controle

Als de melding leidt tot het intrekken van de emissievergunning, moet u nog wel aan de volgende eisen voldoen:

  • als de restrictie niet naar behoren functioneert of heeft gefunctioneerd met als gevolg dat de grens van 20 MWth op enig moment is overschreden, moet dit binnen twee weken na het ontstaan van de overschrijding aan de NEa worden gemeld; ¬†
  • jaarlijks moet een controle en test van de werking van de restrictie worden¬† uitgevoerd. Een door de meetverantwoordelijke gas of andere persoon of instantie verstrekt bewijs van de controle en test van de werking wordt op verzoek van de NEa overgelegd.