Emissiehandel in Europa

De Europese Unie heeft in 2005 het Europese Emissions Trading System (EU ETS) ingevoerd als maatregel om klimaatverandering tegen te gaan. Dit flexibele marktinstrument vormt de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. Voor de deelnemende industriële sectoren zoals energiebedrijven, olieraffinaderijen en hoogovens en luchtvaartmaatschappijen is een gezamenlijk emissieplafond vastgesteld. Dat plafond van beschikbare emissierechten gaat geleidelijk omlaag om de Europese doelstellingen (21% emissiereductie in 2020 ten opzichte van 2005) te halen. 

Grootste emissiehandelssysteem

EU ETS is het grootste broeikasgasemissiehandelssysteem ter wereld. Het systeem reguleert de uitstoot van zo’n 10.000 bedrijven. Deze nemen gezamenlijk 45% van de Europese uitstoot aan broeikasgassen voor hun rekening.  

Hervormingen EU ETS

Het marktmechanisme van emissiehandel werkt en de prijs van emissierechten reageert op vraag en aanbod. Maar de prijs is nog te laag om bedrijven te prikkelen tot uitstootbeperkende investeringen. De Europese Commissie heeft verschillende maatregelen aangekondigd om het overschot aan emissierechten te verminderen. Zo moet een duidelijker prijsprikkel ontstaan. Lees meer hierover bij Hervormingen EU ETS.