Sinds 2003 verplicht de Europese Commissie (EC) haar lidstaten om zich in te spannen voor een toenemend aandeel biobrandstoffen (of andere hernieuwbare energie) in het vervoer. De reden hiervoor is het zeker stellen van de energievoorziening en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Doelstellingen vastgelegd

Tot 2010 hanteerde de EC (niet-verplichte) streefwaarden voor het aandeel biobrandstof waaruit de energie-inhoud van brandstoffen voor de vervoerssector moest bestaan. Met de in werking treding van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, RED, 2009/28/EG) en de Europese richtlijn voor brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive, FQD, 2009/30/EG) zijn verplichte doelstellingen voor 2020 vastgelegd. Bedrijven mogen alleen duurzame biobrandstoffen inzetten, waarmee een broeikasgasvermindering wordt bereikt zonder negatief effect op de biodiversiteit en het landgebruik.

 

EU-doelstelling hernieuwbare energie vervoer

In de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie zijn voor (onder andere) de vervoerssector de doelstelling voor 2020 en de eisen aan hernieuwbare energie vastgelegd. In 2020 moet minimaal 10% van de gebruikte energie bestaan uit energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het kan hierbij gaan om vloeibare en gasvormige biobrandstoffen (bijvoorbeeld biodiesel, bio-ethanol en biogas), maar ook hernieuwbare elektriciteit en waterstof tellen mee voor de doelstelling. Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen moeten voldoen aan duurzaamheidseisen. Biobrandstoffen op basis van afval, reststromen, non-food cellulose materiaal en ligno-cellulose mogen dubbel meetellen.

EU-doelstelling kwaliteit brandstoffen vervoer

In de Europese richtlijn voor brandstofkwaliteit is de doelstelling voor 2020 voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot van transportbrandstoffen vastgelegd. De uitstoot in de gehele keten, van productie tot het gebruik, moet met 6% worden verminderd ten opzichte van 2010. De inzet van duurzame biobrandstoffen vormt het belangrijkste middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Nederland

Nederland heeft de doelstellingen en eisen uit de twee Europese richtlijnen omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. De NEa is hiervoor sinds 2011 de uitvoeringsorganisatie en toezichthouder.