Inboeken hernieuwbare energie

Bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer in Nederland, kunnen de leveringen inboeken op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s).

Er zijn voorwaarden verbonden aan de inboekende bedrijven en aan de in te boeken hernieuwbare energie. Deze staan beschreven op deze pagina en onderliggende verdiepingspagina's.

Inboekende bedrijven

Om in te kunnen boeken, beschikken bedrijven over een rekening met inboekfaciliteit in het REV. De volgende bedrijven kunnen vloeibare biobrandstoffen en vloeibare hernieuwbare brandstoffen inboeken:

  • Vergunninghouders accijnsgoederenplaats (AGP) voor minerale oliën,
  • Vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde voor minerale oliën,
  • Importeurs onder betaling van accijns, zoals gedefinieerd in de Wet op de accijns.

Ook bedrijven die gasvormige biobrandstoffen leveren aan vervoer of elektriciteit leveren aan wegvoertuigen, kunnen dit inboeken onder bepaalde voorwaarden. Dit gaat om afnemers in de zin van de Gaswet en Elektriciteitswet, die aansluitingen hebben op het net en beschikken over laadinfrastructuur.

In te boeken hernieuwbare energie

Bedrijven kunnen de volgende vormen van hernieuwbare energie inboeken:

  • Vloeibare biobrandstoffen en vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan de Nederlandse markt voor vervoer. Dit betreft uitslag tot verbruik aan transport over weg, spoor, water of door de lucht in Nederland, of (in uitzonderlijke situaties) levering aan een andere Nederlandse accijnsgoederenplaats (AGP),
  • Gasvormige biobrandstoffen die via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen zijn geleverd aan transport over weg, spoor, water of door de lucht in Nederland,
  • Elektriciteit die via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen is geleverd aan wegvoertuigen in Nederland.

Inboektermijn

Bedrijven kunnen het hele jaar door hernieuwbare energie inboeken in het REV. De deadline voor het inboeken van leveringen in een kalenderjaar is 28 februari (bij schrikkeljaren 29 februari) van het opvolgende jaar.

De instructievideo's voor handelingen in het REV bij het inboeken, vindt u hier.

Ontvangen HBE's

Een HBE staat voor de levering van 1 GJ hernieuwbare energie aan vervoer in Nederland. Een bedrijf krijgt na de inboeking van een levering, direct het bijbehorende aantal HBE’s bijgeschreven op zijn rekening in het REV. Een inboeking waarvoor HBE’s zijn ontvangen, is niet meer wijzigbaar.

Voor hernieuwbare energie die is geleverd en is ingeboekt tussen 1 januari en 1 april van een kalenderjaar, schrijft het Register de HBE’s niet direct bij. Dat gebeurt na 31 maart van dat jaar, nadat de jaarafsluiting van het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden.

De NEa kan de bijschrijving van HBE’s opschorten als het REV een afwijking van het inboekprofiel of andere onregelmatigheden constateert.

Jaarafsluiting inboeken

Naast het inboeken van de leveringen laat het bedrijf ook, vóór 1 april, de juistheid van de gegevens van de ingeboekte leveringen controleren door een inboekverificateur.

Op 1 april vervallen de HBE’s die niet gespaard mogen worden.

Tijdlijn jaarafsluiting EV 2018-2020

Controle inboeken door de NEa

De NEa voert periodieke controles op de inboekingen uit. Als sprake is van een onjuiste inboeking, dan kan de NEa deze, tot 5 jaar na het kalenderjaar waarop de inboeking betrekking heeft, ambtshalve vaststellen.