Inboekverificatie EV

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken in het Register Energie voor Vervoer (REV) overleggen jaarlijks een inboekverificatieverklaring aan de NEa. Hieruit blijkt dat de ingeboekte hernieuwbare energie aan alle wettelijke vereisten voldoet.

De verklaring over een inboekjaar wordt uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar, door de inboeker aan de NEa verstrekt. De verklaring moet zijn afgegeven door een inboekverificateur.

Eisen aan de inboekverificateur

De inboekverificateur voert de verificatiewerkzaamheden op een onbevangen en onpartijdige manier uit. Daarnaast is de inboekverificateur voor het onderdeel inboekverificatie van het werkveld hernieuwbare energie vervoer geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) of door een nationale accreditatieinstelling uit een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). 

De inboekverificateur mag ook verificaties uitvoeren als hij aantoonbaar een accreditatieprocedure is gestart die nog niet is afgerond. Op dit moment zijn de volgende instellingen geaccrediteerd voor inboekverificatie:

  • Control Union Certifications B.V.
  • DEKRA Certification B.V.
  • Quality Services Inspection (QSI) B.V.

Informatie over het accreditatieproces is te verkrijgen bij de Raad voor Accreditatie (RvA).

Eisen aan inboekverificatie

De eisen aan de inboekverificatie zijn uitgewerkt in bijlage 8 van de Regeling energie vervoer. De verificateur dient zijn werkzaamheden uit te voeren conform een door hem opgesteld en door de NEa goedgekeurd verificatieprotocol. Deze eis geldt voor verificatiewerkzaamheden vanaf 2019.

Indienen inboekverificatieverklaring

Bij de inboekverificatie zijn twee partijen betrokken: de inboeker en de inboekverificateur, die in opdracht van de inboeker de inboekverificatie uitvoert.

De inboeker verstrekt jaarlijks op uiterlijk 31 maart een inboekverificatieverklaring aan de NEa over de inboekingen van leveringen in het voorgaande kalenderjaar. De inboeker stuurt de verificatieverklaring digitaal op naar de NEa.

De inboekverificateur vermeldt in het REV het resultaat van zijn bevindingen. Dit doet hij door het plaatsen van een vinkje in het betreffende veld.

Als de inboekverificatie niet met goed gevolg is afgerond, verstrekt de inboeker een rapport van bevindingen aan de NEa. De inboekverificateur plaatst dan geen vinkje in het REV.