Bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer in Nederland, kunnen de leveringen inboeken op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Zij ontvangen daarvoor Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s).

Hernieuwbare energie omvat vloeibare biobrandstoffen, gasvormige biobrandstoffen, vloeibare hernieuwbare brandstoffen en elektriciteit. Er zijn voorwaarden verbonden aan de inboekende bedrijven en aan de in te boeken hernieuwbare energie. De inboeker moet onder andere gecertificeerd zijn onder een Europees erkend duurzaamheidssysteem.

Inboekende bedrijven

De volgende bedrijven kunnen vloeibare biobrandstoffen en vloeibare hernieuwbare brandstoffen inboeken:

  • Vergunninghouders accijnsgoederenplaats (AGP) voor minerale oliën;
  • Vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde voor minerale oliën;
  • Importeurs onder betaling van accijns, zoals gedefinieerd in de Wet op de accijns.

Ook bedrijven die gasvormige biobrandstoffen of elektriciteit leveren aan vervoer, kunnen dit inboeken onder bepaalde voorwaarden. Om in te kunnen boeken, moeten bedrijven beschikken over een rekening met inboekfaciliteit (zie Rekeningen Energie voor Vervoer).

In te boeken hernieuwbare energie

Bedrijven kunnen de volgende hernieuwbare energie inboeken:

  • Vloeibare biobrandstoffen en vloeibare hernieuwbare brandstoffen die zijn geleverd aan de Nederlandse markt voor vervoer. Dit betreft levering tot eindverbruik aan transport over weg, spoor, water of door de lucht in Nederland, of levering aan een andere Nederlandse accijnsgoederenplaats (AGP);
  • Gasvormige biobrandstoffen die via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen zijn geleverd aan transport over weg, spoor, water of door de lucht in Nederland;
  • Elektriciteit die via exclusief daarvoor bestemde aansluitingen is geleverd aan wegvoertuigen in Nederland.

Inboektermijn

Bedrijven kunnen het hele jaar door hernieuwbare energie inboeken. De deadline voor het inboeken over het voorgaande jaar is 1 maart.

Ontvangen van HBE’s

Een HBE staat voor de levering van 1 GJ hernieuwbare energie aan vervoer in Nederland. Een bedrijf krijgt na de inboeking van hernieuwbare energie direct het bijbehorende aantal HBE’s bijgeschreven op zijn rekening in het REV. Een inboeking waarvoor HBE’s zijn ontvangen, is niet meer wijzigbaar. Voor hernieuwbare energie die is geleverd en ingeboekt tussen 1 januari en 1 april schrijft het Register de HBE’s na 1 april van dat jaar bij, nadat de jaarafsluiting van het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden.

De NEa kan de bijschrijving van HBE’s opschorten als het REV een afwijking van het profiel of andere onregelmatigheden constateert, bijvoorbeeld als meerdere bedrijven hetzelfde kenmerk van een dubbeltellingverklaring invoeren.

Jaarafsluiting inboeken

Voor 1 april moet het bedrijf de juistheid van de ingeboekte gegevens van hernieuwbare energie die het voorgaande jaar is geleverd, laten controleren door een inboekverificateur. Op 1 april vervallen de HBE’s niet gespaard mogen worden (zie Jaarafsluiting inboeken hernieuwbare energie).

Controle inboekingen door de NEa

De NEa voert periodieke controles op de inboekingen uit. Als sprake is van een onterechte inboeking, dan kan de NEa deze tot 5 jaar na het kalenderjaar waarop de inboeking betrekking heeft ambtshalve vaststellen. Hierbij kan de NEa de kenmerken van de inboeking en/of het aantal bijgeschreven HBE’s aanpassen (zie Toezicht Energie voor Vervoer).

Tijdlijn jaarafsluiting inboeken