Verificatie emissieverslag

Een verificateur zal het emissieverslag van een luchtvaartmaatschappij moeten goedkeuren in een verificatierapport. Dit is een wettelijk verplichte toetsing. Voor kleine emittenten gelden andere regels.

Verificatieproces

Luchtvaartmaatschappijen leggen het opgestelde emissieverslag voor aan hun verificateur. Deze toetst vervolgens of dit emissieverslag aan de wettelijke richtlijnen voldoet en of het verslag is gebaseerd op de situatie die in het door de NEa goedgekeurde monitoringsplan beschreven staat. Als dit het geval is, ontvangt de luchtvaartmaatschappij een goedkeurende verklaring van de verificateur. De verklaring en bevindingen van de verificateur komen in een verificatierapport. Deze bevindingen kunnen voor de luchtvaartmaatschappijen leiden tot een verplichting om een verbeterrapportage in te dienen; dit valt niet onder de Jaarafsluiting en hoeft pas later in het jaar.

Verificateurs zijn verplicht om bij de verificatie gebruik te maken van het door de Europese Commissie opgestelde format voor het verificatierapport. Voor verificatie van het gecombineerde ETS-CORSIA emissieverslag moeten twee verificatierapporten worden opgesteld om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke bevindingen aan welk systeem gekoppeld zijn. Voor meer informatie zie: Verplichtingen CORSIA 

Voor luchtvaartmaatschappijen, verificateurs en accreditatie-instellingen is een hulpdocument (Verification Guidance for Aviation) opgesteld. Dit document bevat een gebruiksvriendelijke interpretatie van de verificatie-eisen van de EU ETS richtlijn en de Accreditatie en Verificatie Verordening.

Verificatie op basis van actueel monitoringsplan

Verificatie vindt plaats op basis van het actuele monitoringsplan (MP). Dit is het door de NEa goedgekeurde MP plus eventuele daarna doorgevoerde en aan de NEa gemelde veranderingen. Luchtvaartmaatschappijen moeten daarom op tijd alle veranderingen in het MP verwerken en deze aan de NEa melden.

Verificatie op afstand

Een verificateur kan afzien van het afleggen van een locatiebezoek. Dat mag alleen als de verificateur op afstand toegang heeft tot de relevante data. De NEa accepteert dat bij kleine emittenten wordt afgezien van een locatiebezoek als de luchtvaartmaatschappij gebruik maakt van de ‘small emitters tool’ en de verificateur toegang heeft tot de Eurocontrol vluchtgegevens.

Uitzondering kleine emittenten

Als de luchtvaartmaatschappij een kleine emittent is en gebruik maakt van het emissieverslag van de Eurocontrol ETS Support Facility dan is voor het EU-ETS verificatie niet nodig. Voor kleine emittenten met verplichtingen onder CORSIA moeten alsnog vluchten tussen 3e landen geverifieerd worden. 

Luchtvaartmaatschappijen zijn kleine emittenten als:

  • zij minder dan 243 vluchten uitvoeren per periode in de loop van 3 opeenvolgende perioden van 4 maanden, óf
  • zij een jaarlijkse CO2-uitstoot van minder dan 25.000 ton hebben op basis van de volledige scope emissies of minder dan 3000 ton hebben op basis van de beperkte scope emissies.