Emissieverslag opstellen

Een bedrijf maakt in een emissieverslag inzichtelijk hoeveel broeikasgassen het heeft uitgestoten en hoe deze uitstoot is berekend. De deadline voor het indienen van een geverifieerd emissieverslag is jaarlijks op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de uitstoot heeft plaatsgevonden.

Verplicht format

Bedrijven moeten verplicht gebruikmaken van het door de NEa opgestelde format voor het emissieverslag.

  • Het format dwingt een juiste invoer van het vergunningnummer af. Een vergunningnummer bestaat uit NL- gevolgd door 10 cijfers. Het format toont vervolgens automatisch de naam van de bijbehorende inrichting.
  • Het format dwingt volledige invoer af van de verplichte gegevens. Pas als alle relevante gegevens zijn ingevuld, wordt op het tabblad 'Summary' het emissiegetal berekend.
  • Naast dat de in het emissieverslag gerapporteerde CO2-emissies correct dienen te zijn is ook de kwaliteit van de overige door u gerapporteerde informatie van belang. De informatie in het emissieverslag dient consistent te zijn met het monitoringplan en met de gerapporteerde gegevens van voorgaande jaren. Ook dient de rapportage volledig en juist te zijn, wat in ieder geval betekent dat u voor alle bronstromen de activiteitsgegevens met correcte eenheden en de juiste berekeningsfactoren rapporteert.

Eenvoudiger format voor minder-complexe inrichtingen

Voor minder-complexe inrichtingen is een eenvoudiger format beschikbaar. Dit is geschikt voor inrichtingen waar geen sprake is van continue emissiemetingen (CEMS), fall-backmethodes, N2O- of perfluorkoolstoffen-emissies of overgedragen of inherente CO2.

Format downloaden

Het format kunt u downloaden door in te loggen in het NEa-loket.

Wanneer u op het tabblad 'Downloads' klikt ziet u de laatste versies van het emissieverslag en het verificatierapport staan.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het invullen en het aanleveren van het emissieverslag kunt u vinden in dit document.