Emissieverslag opstellen

Een bedrijf maakt in een emissieverslag inzichtelijk hoeveel broeikasgassen het heeft uitgestoten en hoe deze uitstoot is berekend. De deadline voor het indienen van een geverifieerd emissieverslag is jaarlijks op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de uitstoot heeft plaatsgevonden.

Verplicht format

Bedrijven moeten verplicht gebruikmaken van het door de NEa opgestelde format voor het emissieverslag.

  • Het format dwingt een juiste invoer van het vergunningnummer af. Een vergunningnummer bestaat uit NL- gevolgd door 10 cijfers. Het format toont vervolgens automatisch de naam van de bijbehorende inrichting.
  • Het format dwingt volledige invoer af van de verplichte gegevens. Pas als alle relevante gegevens zijn ingevuld, wordt op het tabblad 'Summary' het emissiegetal berekend.
  • Naast dat de in het emissieverslag gerapporteerde CO2-emissies correct dienen te zijn is ook de kwaliteit van de overige door u gerapporteerde informatie van belang. De informatie in het emissieverslag dient consistent te zijn met het monitoringplan en met de gerapporteerde gegevens van voorgaande jaren. Ook dient de rapportage volledig en juist te zijn, wat in ieder geval betekent dat u voor alle bronstromen de activiteitsgegevens met correcte eenheden en de juiste berekeningsfactoren rapporteert.

Eenvoudiger format voor minder-complexe inrichtingen

Voor minder-complexe inrichtingen is een eenvoudiger format beschikbaar. Dit is geschikt voor inrichtingen waar geen sprake is van continue emissiemetingen (CEMS), fall-backmethodes, N2O- of perfluorkoolstoffen-emissies of overgedragen of inherente CO2.

Emissieverslag correct invullen met behulp van gasport

Sinds het najaar van 2019 heeft gasport geen mogelijkheid meer om gasverbruikgegevens uit de drukken in verbruikte normaalkubieke meters (Nm3) aardgas, omdat GTS heeft besloten om in de informatievoorziening aan te sluiten bij de standaard geldende normen. Voor energiehoeveelheden zijn de standaard geldende normen: kWh en MJ. Voor het ETS zijn deze nieuwe normen onhandig omdat inrichtingen volgens hun monitoringsplannen verplicht zijn het aantal normaalkubieke meter te rapporteren.

In uw monitoringsplan staat beschreven dat u het verbruik baseert op het aantal Nm3 aardgas van gasport. Vervolgens vermenigvuldigt u de hoeveelheid aardgas (in Nm3) met de calorische waarde, om de energie-inhoud in Joule te krijgen. Tot slot vermenigvuldigt u die energie inhoud in Joule met een emissiefactor om op het aantal ton CO2 uit te komen.

Hieronder leggen we uit hoe u alsnog uw emissieverslag correct kunt invullen met behulp van gasport.

Omdat Gasport sinds eind 2019 geen gegevens in Nm3 meer levert, kan de bovenstaande berekening niet meer. Gasport levert echter wel gegevens in (M)Joule. Het getal in Joule,  kunt u vermenigvuldigen met de emissiefactor om de CO2-uitstoot te berekenen.

In het emissieverslag moet u wel nog steeds het aantal gemeten Nm3 opgeven. Het aantal gemeten Nm3 kunt u bepalen door het aantal Joule te delen door de calorische waarde. Voor deze berekeningen kunt u de emissiefactor en calorische waarde gebruiken die u heeft opgegeven in uw monitoringsplan.

Hieronder staan twee rekenvoorbeelden.

Het omrekenen van MJ naar CO2-uitstoot:
Volgens Gasport heeft u 2000 MJ verbruikt in 2019. Om de bijbehorende CO2-uitstoot te berekenen gebruikt u de jaarlijks vastgestelde emissiefactor (https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2019/02/15/publicatie-standaard-emissiefactor-aardgas-2019), die is voor 2019 vastgesteld op 56,6 kg/GJ. Let op de eenheden. De juiste rekensom is dus:

2000 MJ / 1000 = 2 GJ.

2 GJ * 56,6 kg/GJ = 113,2 kg CO2.

113,2 kg CO2 / 1000 = 0,1132 ton CO2

Het omrekenen van MJ naar Nm3 aardgas:
Gebaseerd op de energetische waarde van het verbruikte aardgas kunt u ook het aantal normaalkuub groninger kwaliteit (Nm3) aardgas berekenen. Hiervoor gebruikt u de standaardwaarden NIR: (https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2019/11/04/standaardwaarden-nir-2019) . De calorische onderwaarde in de NIR 2019 is 31,65 MJ/Nm3. De juiste rekensom is dus:

2000 MJ / 31,65 MJ/Nm3 = 63,19 Nm3.

Let op: deze berekening maakt gebruik van de calorische onderwaarde. In het ETS wordt de calorische bovenwaarde niet gebruikt.

Format downloaden

Het format kunt u downloaden door in te loggen in het NEa-loket.

Wanneer u op het tabblad 'Downloads' klikt ziet u de laatste versies van het emissieverslag en het verificatierapport staan.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het invullen en het aanleveren van het emissieverslag kunt u vinden in dit document.