Emissieverslag opstellen

Een bedrijf maakt in een emissieverslag inzichtelijk hoeveel broeikasgassen het heeft uitgestoten en hoe deze uitstoot is berekend. De deadline voor het indienen van een geverifieerd emissieverslag is jaarlijks op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de uitstoot heeft plaatsgevonden.

Verplicht format

Bedrijven moeten verplicht gebruikmaken van het door de NEa opgestelde format voor het emissieverslag.

  • Het format dwingt een juiste invoer van het vergunningnummer af. Een vergunningnummer bestaat uit NL- gevolgd door 10 cijfers. Het format toont vervolgens automatisch de naam van de bijbehorende inrichting.
  • Het format dwingt volledige invoer af van de verplichte gegevens. Pas als alle relevante gegevens zijn ingevuld, wordt op het tabblad 'Summary' het emissiegetal berekend.
  • Naast dat de in het emissieverslag gerapporteerde CO2-emissies correct dienen te zijn is ook de kwaliteit van de overige door u gerapporteerde informatie van belang. De informatie in het emissieverslag dient consistent te zijn met het monitoringplan en met de gerapporteerde gegevens van voorgaande jaren. Ook dient de rapportage volledig en juist te zijn, wat in ieder geval betekent dat u voor alle bronstromen de activiteitsgegevens met correcte eenheden en de juiste berekeningsfactoren rapporteert.

Eenvoudiger format voor minder-complexe inrichtingen

Voor minder-complexe inrichtingen is een eenvoudiger format beschikbaar. Dit is geschikt voor inrichtingen waar geen sprake is van continue emissiemetingen (CEMS), fall-backmethodes, N2O- of perfluorkoolstoffen-emissies of overgedragen of inherente CO2.

Emissieverslag correct invullen met behulp van gasport

Sinds het najaar van 2019 heeft gasport geen mogelijkheid meer om gasverbruikgegevens uit te drukken in verbruikte normaalkubieke meters (Nm3) aardgas, omdat GTS heeft besloten om in de informatievoorziening aan te sluiten bij de standaard geldende normen. Voor energiehoeveelheden zijn de standaard geldende normen: kWh en MJ. Voor het ETS zijn deze nieuwe normen onhandig omdat inrichtingen volgens hun monitoringsplannen verplicht zijn het aantal normaalkubieke meter te rapporteren.

In uw monitoringsplan staat beschreven dat u het verbruik baseert op het aantal Nm3 aardgas van gasport. Vervolgens vermenigvuldigt u de hoeveelheid aardgas (in Nm3) met de calorische waarde, om de energie-inhoud in Joule te krijgen. Tot slot vermenigvuldigt u die energie inhoud in Joule met een emissiefactor om op het aantal ton CO2 uit te komen.

Hieronder leggen we uit hoe u alsnog uw emissieverslag correct kunt invullen met behulp van gasport

Omdat Gasport sinds eind 2019 geen gegevens in Nm3 meer levert, kan de bovenstaande berekening niet meer. Gasport levert echter wel gegevens in (M)Joule, let op: de gegevens van Gasport zijn weergegeven op basis van de calorische bovenwaarde! Het ETS gaat uit van de calorische onderwaarde en bijbehorende emissiefactor. De beste manier om vanuit gasportgegevens tot de CO2-emissie te komen staat in de voorbeeldberekening hieronder. We rekenen Joule uit Gasport op basis van calorische bovenwaarde om naar normaalkubieke meters, en berekenen vervolgens de CO2-uitstoot net zoals bij alle andere bronstromen.

Hieronder staat een rekenvoorbeeld

Het omrekenen van MJ uit gasport naar normaalkubieke meters:

Volgens Gasport heeft u het afgelopen jaar 2000 MJ verbruikt. Deze hoeveelheid MJ is gebaseerd op een geanalyseerde calorische bovenwaarde. Om dit terug te rekenen naar standaard Groninger kwaliteit kubieke meters aardgas, dient u deze hoeveelheid Joule te delen door 35,17 MJ/m3(n).

2000 MJ / 35,17 MJ/m3(n) = 56,87 m3(n)

Hier gebruikt u dus de calorische bovenwaarde behorend bij standaard kwaliteit Groninger aardgas


De overige rekensom is vergelijkbaar met alle andere sourcestreams.  Hier gebruikt u dus de calorische onderwaarde voor. 

56,87 m3 * 31,65 MJ/m3(n) = 1799,83 MJ


Om de bijbehorende CO2-uitstoot te berekenen gebruikt u de jaarlijks vastgestelde emissiefactor, die is voor 2020 vastgesteld op 56,4 kg/GJ. Let op de eenheden. De juiste rekensom is dus:

1799,83 MJ / 1000 = 1,79  GJ.

1,79 GJ * 56,4 kg/GJ = 101,51 kg CO2.

101,51 kg CO2 / 1000 = 0,101 ton CO2

Format downloaden

Het format kunt u downloaden door in te loggen in het NEa-loket.

Wanneer u op het tabblad 'Downloads' klikt ziet u de laatste versies van het emissieverslag en het verificatierapport staan.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het invullen en het aanleveren van het emissieverslag kunt u vinden in dit document.