Verificatie emissieverslag

Een verificateur zal het emissieverslag van een bedrijf moeten goedkeuren in een verificatierapport. Dit is een wettelijk verplichte toetsing.

Verificatieproces

Bedrijven leggen het opgestelde emissieverslag voor aan hun verificateur. Deze toetst vervolgens of de gerapporteerde gegevens in het emissieverslag geen onjuistheden bevatten; en of het verslag is gebaseerd op de situatie die in het door de NEa goedgekeurde monitoringsplan beschreven staat. Als dit het geval is, ontvangt het bedrijf een goedkeurende verklaring van de verificateur. De verklaring en bevindingen van de verificateur komen in een verificatierapport. Deze bevindingen kunnen voor de bedrijven leiden tot een verplichting om een verbeterrapportage in te dienen; dit valt niet onder de Jaarafsluiting en hoeft pas later in het jaar.

Format verificatierapport

Verificateurs zijn verplicht om bij de verificatie gebruik te maken van het door de NEa opgestelde format voor het verificatierapport. Het format is voor contactpersonen van bedrijven beschikbaar via het NEa-loket en wordt per e-mail verstrekt aan verificateurs. Het format dwingt een juiste invoer van het vergunningnummer af. Een vergunningnummer bestaat uit NL- gevolgd door 10 cijfers. Het format toont vervolgens automatisch de naam van de bijbehorende inrichting.

  • Het format dwingt volledige invoer af van de verplichte gegevens. Pas als alle relevante gegevens zijn ingevuld, kan de verklaring op het tabblad 'Opinion Statement' worden ingevuld.

Verificatie op basis van actueel monitoringsplan

Verificatie vindt plaats op basis van het actuele monitoringsplan (MP). Dit moet overeenkomen met het door de NEa goedgekeurde MP plus eventuele daarna doorgevoerde veranderingen. Deze later doorgevoerde veranderingen mogen geen invloed hebben op de wijze van de monitoring. Als dit wel zo is, moeten bedrijven dir tijdig bij de NEa melden. Kleinere wijzigingen mogen opgespaard worden en moeten uiterlijk op 31 december van het jaar waarin ze zijn doorgevoerd aan de NEa gemeld worden. Als gedurende een emissiejaar tijdelijk wordt afgeweken van het MP, moet dit direct aan de NEa gemeld worden.

Zie het dossier meldingen voor meer informatie.

Verificatie op afstand

In een beperkt aantal gevallen mag de verificateur besluiten om af te zien van het wettelijk verplichte locatiebezoek aan de inrichting. Hiervoor is een aantal voorwaarden opgesteld. Voor het niet afleggen van een locatiebezoek is goedkeuring nodig van de NEa. Bedrijven kunnen hiervoor via het NEa-loket een verzoek voor goedkeuring indienen.

Let op: de deadline voor het indienen van een verzoek voor goedkeuring verificatie op afstand is 31 december.

Voor kleine emittenten is geen goedkeuring vooraf nodig, maar ook voor deze bedrijven moet verder aan alle voorwaarden voor het afzien van een locatiebezoek worden voldaan. Lees meer over Verificatie op afstand in het achtergronddocument.