Verificatie emissieverslag

Een verificateur zal het emissieverslag van een bedrijf moeten goedkeuren in een verificatierapport. Dit is een wettelijk verplichte toetsing.

Corona update verificatie

De verificateur is verplicht om tijdens de verificatie een bezoek te brengen aan de bedrijfslocatie.

Vanwege de ernstige, buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden als gevolg van de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, is het toegestaan het fysieke locatiebezoek te vervangen door een virtueel locatiebezoek.

Deze algemene toestemming geldt voor de jaarafsluiting 2020 voor de verificatie van het emissieverslag van installaties en luchtvaartexploitanten en het verslag over het activiteitsniveau van installaties. Er is geen voorafgaande, individuele goedkeuring van de NEa vereist.

Het virtuele locatiebezoek vervangt niet het fysieke bezoek. Afhankelijk van het geval moet het fysieke bezoek zodra dat mogelijk is alsnog worden afgelegd of moet het worden gecombineerd met het locatiebezoek in het volgende jaar. Meer uitleg volgt hierna.

De Europese Commissie geeft in KGN II.5 guidance voor het virtuele locatiebezoek.

Er gelden voor het virtuele locatiebezoek eisen voor de verificateur en voor de exploitant:

Eisen voor de verificateur

  • Het afleggen van een virtueel locatiebezoek is een besluit van de verificateur. De verificateur baseert dit besluit op de uitkomst van een risicoanalyse waarin hij vooral de risico’s van het afleggen van een virtueel in plaats van een fysiek bezoek beoordeelt. Denk hierbij aan de risico’s van het gebruik van ICT-methodes en de gevolgen daarvan voor de effectiviteit van de verificatie.
  • Als dezelfde verificateur het emissierapport en het verslag over het activiteitsniveau van een installatie verifieert, moet hij daarbij in aanmerking nemen dat het gaat om afzonderlijke verificaties, waarbij de risico’s kunnen verschillen. Dit kan van invloed zijn op de manier waarop de virtuele site vist wordt uitgevoerd en op de maatregelen die nodig zijn ter beperking van het verificatierisico.
  • De verificateur moet maatregelen treffen om het verificatierisico tot een aanvaardbaar niveau te beperken voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat het verslag van de exploitant vrij is van materiële onjuistheden.
  • Als het verificatierisico niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht en het is niet mogelijk nog voor de indiening van het verslag een fysiek bezoek af te leggen, geeft de verificateur een verificatierapport af met een niet-goedkeurende verklaring. De verificateur beschrijft in het verificatierapport niet alleen de bevindingen die hebben geleid tot de niet- goedkeurende verklaring maar ook de redenen waarom met het virtuele locatiebezoek geen redelijke mate van zekerheid kon worden gekregen. In overleg met de NEa legt de verificateur alsnog een fysiek bezoek aan de locatie af, zodra de omstandigheden het toelaten.
  • Als verificateur een goedkeurende verklaring heeft afgegeven, kan hij het fysieke bezoek afleggen als onderdeel van de verificatie over het verslagjaar 2021.
  • De verificateur legt de informatie over het virtuele locatiebezoek, zoals de manier waarop het bezoek is uitgevoerd, vast in het interne verificatiedossier.

Eisen voor de exploitant

De exploitant moet bij de indiening van het emissieverslag of het verslag over het activiteitsniveau melding maken van het besluit van de verificateur om een virtueel locatiebezoek af te leggen. Daarbij legt de exploitant de volgende informatie over:

  • hoe de virtuele site visit is uitgevoerd, zoals de gebruikte technologie en de activiteiten die virtueel zijn uitgevoerd;
  • het resultaat van de risicoanalyse van de verificateur;
  • de maatregelen die zijn getroffen om het verificatierisico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Nadere informatie over de manier waarop de exploitant melding moet maken van het besluit van de verificateur om een virtueel locatiebezoek af te leggen.

Om melding te maken van het besluit van de verificateur om een virtueel locatiebezoek af te leggen tijdens de verificatie van het emissieverslag of het verslag over het activiteitsniveau van installaties (activiteitsverslag) gebruikt de exploitant het Formulier melding virtueel locatiebezoek i.v.m. overmacht. Dit meldingsformulier is te downloaden door in te loggen in het NEa-loket.

Het meldingsformulier vult de exploitant - in samenspraak met de verificateur - in. Ook voegt de exploitant in de bijlage het resultaat van de risico-analyse van de verificateur bij. Deze risico-analyse dient ook de maatregelen te bevatten die genomen zijn om het verificatierisico te beperken.

Het indienen van het meldingsformulier gaat via het NEa loket. Na het uploaden van het emissieverslag wordt gevraagd of bij de verificatie van de gegevens van het emissieverslag sprake is geweest van een virtueel locatiebezoek als gevolg van de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen. Als dit het geval is vult de exploitant hier “Ja” in en kan deze het meldingsformulier uploaden. Let op: de verificateur kan geen wijzigingen aanbrengen aan het meldingsformulier. Alle van de verificateur afkomstige informatie moet de exploitant vóór het uploaden in het meldingsformulier opnemen. De exploitant is verantwoordelijk voor het indienen van een volledig en juist ingevuld meldingsformulier.

Verificatieproces

Bedrijven leggen het opgestelde emissieverslag voor aan hun verificateur. Deze toetst vervolgens of de gerapporteerde gegevens in het emissieverslag geen onjuistheden bevatten; en of het verslag is gebaseerd op de situatie die in het door de NEa goedgekeurde monitoringsplan beschreven staat. Als dit het geval is, ontvangt het bedrijf een goedkeurende verklaring van de verificateur. De verklaring en eventuele bevindingen van de verificateur worden vastgelegd in een verificatierapport. Deze bevindingen kunnen voor de bedrijven leiden tot een verplichting om een verbeterrapportage in te dienen; dit valt niet onder de Jaarafsluiting en hoeft pas later in het jaar.

Format verificatierapport

Verificateurs zijn verplicht om bij de verificatie gebruik te maken van het door de NEa opgestelde format voor het verificatierapport. Het format is voor contactpersonen van bedrijven beschikbaar via het NEa-loket en wordt per e-mail verstrekt aan verificateurs. Het format dwingt een juiste invoer van het vergunningnummer af. Een vergunningnummer bestaat uit NL- gevolgd door 10 cijfers. Het format toont vervolgens automatisch de naam van de bijbehorende inrichting.

  • Het format dwingt volledige invoer af van de verplichte gegevens. Pas als alle relevante gegevens zijn ingevuld, kan de verklaring op het tabblad 'Opinion Statement' worden ingevuld.

Verificatie op basis van actueel monitoringsplan

Verificatie vindt plaats op basis van het actuele monitoringsplan (MP). Dit moet overeenkomen met het door de NEa goedgekeurde MP plus eventuele daarna doorgevoerde veranderingen. Deze later doorgevoerde veranderingen mogen geen invloed hebben op de wijze van de monitoring. Als dit wel zo is, moeten bedrijven dir tijdig bij de NEa melden. Kleinere wijzigingen mogen opgespaard worden en moeten uiterlijk op 31 december van het jaar waarin ze zijn doorgevoerd aan de NEa gemeld worden. Als gedurende een emissiejaar tijdelijk wordt afgeweken van het MP, moet dit direct aan de NEa gemeld worden.

Zie het dossier meldingen voor meer informatie.

Verificatie op afstand

In een beperkt aantal gevallen mag de verificateur besluiten om af te zien van het wettelijk verplichte locatiebezoek aan de inrichting. Hiervoor is een aantal voorwaarden opgesteld. Voor het niet afleggen van een locatiebezoek is goedkeuring nodig van de NEa. Bedrijven kunnen hiervoor via het NEa-loket een verzoek voor goedkeuring indienen.

Let op: de deadline voor het indienen van een verzoek voor goedkeuring verificatie op afstand is 31 december.

Voor kleine emittenten is geen goedkeuring vooraf nodig, maar ook voor deze bedrijven moet verder aan alle voorwaarden voor het afzien van een locatiebezoek worden voldaan. Lees meer over Verificatie op afstand in het achtergronddocument.