Aandachtspunten jaarafsluiting 2018

Jaarverplichting

Registreren van brandstofleveringen
Om de hoogte van de jaarverplichting van uw bedrijf te bepalen, moet u de leveringen van diesel en benzine aan onderstaande vervoersbestemmingen registreren in de REV-functionaliteit ‘Brandstofleveringen – opvoeren UtV’

  • Wegvoertuigen;
  • Spoorvoertuigen;
  • Niet voor de weg bestemde mobiele machines;
  • Landbouwtrekkers en bosbouwmachines;
  • Pleziervaart (wanneer niet op zee).

Opgave verschillen met accijnsaangifte
Voor de hierboven omschreven leveringen kunt u de hoeveelheden opvoeren, zoals u dat heeft gedaan bij de accijnsaangifte over 2018: dus alle uitgeslagen (door u veraccijnsde) diesel en benzine. Als een deel van uw diesel- en benzineleveringen echter niet aan één van bovengenoemde vervoersbestemmingen is geleverd, kunt u ervoor kiezen de hoeveelheid van die leveringen in mindering te brengen. U moet dan in het REV per maand aangeven hoeveel benzine of diesel aan welke andere bestemming geleverd is. Bij een inspectie door de NEa moet u, met ten minste een factuur en een betaalbewijs, de omvang en eindbestemming van deze leveringen kunnen aantonen.

Onderverdeelde jaarverplichting
De jaarverplichting voor 2018 bedraagt 8,5%. De jaarverplichting wordt uitgedrukt in drie soorten Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's): HBE-Geavanceerd (HBE-G), HBE-Conventioneel (HBE-C) en HBE-Overig (HBE-O). Van de 8,5% mag u maximaal 3% HBE-C inzetten en moet u tenminste 0,6% HBE-G inzetten.

Inboeken

Drie soorten HBE's en non-modificatieverklaring
Vanaf 2018 kunt u 3 verschillende soorten HBE’s creëren: HBE-G, HBE-C en HBE-O. Het REV bepaalt op basis van de soort hernieuwbare energie of de grondstof die u opgeeft bij de inboeking, welk soort HBE door de inboeking wordt bijgeschreven. Op de NEa-website vindt u een overzicht van de HBE-categorie per specifieke grondstof.

Als u voor inboekingen over 2018 een HBE-O of een HBE-G wilt verkrijgen, moet u in het Register aangeven dat u beschikt over een non-modificatieverklaring, ook als dit niet het geval is. De eis om daadwerkelijk over een non-modificatieverklaring te beschikken, geldt pas voor leveringen vanaf 2019.

Aantoonbaar leveren vloeibare biobrandstoffen aan de Nederlandse markt voor vervoer
De bewijslast om aan te tonen dat ingeboekte leveringen van vloeibare biobrandstof op de Nederlandse markt voor vervoer zijn geëindigd, is aanzienlijk verzwaard. U bent als inboeker verantwoordelijk om de eindbestemming van de ingeboekte leveringen aan te tonen. U moet daartoe in uw eigen administratie over alle relevante bewijsstukken beschikken. Voor leveringen van vloeibare biobrandstof aan wegvoertuigen, niet voor de weg bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers, bosbouwmachines en pleziervaartuigen betekent dit dat u moet beschikken over bewijsstukken die in ieder geval aantonen dat:

  • een hoeveelheid brandstof is uitgeslagen tot verbruik door uw eigen bedrijf (onder betaling van accijns) of door een ander bedrijf. In dat laatste geval moet u aantonen dat u de accijnsbetaalverplichting met een maandverklaring heeft verlegd;
  •  deze brandstof voldoet aan de milieutechnische specificaties;
  •  deze brandstof een fysieke hoeveelheid biobrandstof ter grootte van de inboeking bevatte en die hoeveelheid duurzaam was;
  • de levering plaatsvond vanuit tanks op een locatie waarover u de massabalans voor duurzaamheid voert;
  • de levering plaatsvond met een vrachtwagen.

Voor leveringen van brandstoffen die niet aan de milieutechnische specificaties voldoen (bijvoorbeeld hogere blends) en aan andere vervoersbestemmingen gelden aanvullende eisen. Op deze webpagina over inboeken vloeibare biobrandstoffen leest u meer over de aantoonbaarheidseisen.

Inboeken elektriciteit
U voert bij een inboeking de hoeveelheid elektriciteit (kWh) per aansluiting op, zoals gemeten door één of meerdere bemeterde leverpunten (de laadfaciliteiten voor wegvoertuigen) achter de aansluiting; de hoeveelheid op de aansluiting ingekochte elektriciteit is belangrijke contra-informatie, maar is niet de in te boeken hoeveelheid. Bij niet-telemetrisch bemeterde leverpunten, kunt u eventueel gebruik maken van een schattingsmethode om de levering op jaarbasis te bepalen. Op deze webpagina over inboeken elektriciteit leest u meer.