Aandachtspunten jaarverplichting

De jaarverplichting voor 2019 bedraagt 12,5% van de energie-inhoud van de door u uitgeslagen hoeveelheid benzine- en diesel. Van deze 12,5% mag u maximaal 4% HBE-Conventioneel inzetten en moet u tenminste 0,8% HBE-Geavanceerd inzetten. Uiterlijk 31 maart 2020 moet u voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.

Registeren van brandstofleveringen

Om de hoogte van de jaarverplichting van uw bedrijf te bepalen, moet u de leveringen van diesel en benzine aan onderstaande vervoersbestemmingen registreren in het REV, via ‘Brandstofleveringen – opvoeren UtV’:

  • Wegvoertuigen;
  • Spoorvoertuigen;
  • Niet voor de weg bestemde mobiele machines;
  • Landbouwtrekkers en bosbouwmachines;
  • Pleziervaart (wanneer niet op zee).

De hoeveelheid benzine en diesel die u moet registreren, is de hoeveelheid die is uitgeslagen tot verbruik. Uit inspecties van de NEa blijkt dat er bedrijven zijn die de registratie baseren op inkoopgegevens. In deze gevallen constateert de NEa dat de geregistreerde volumes vaak niet overeenkomen met de uitgeslagen volumes.

Registratie gelijk aan accijnsaangifte

Omdat u de uitgeslagen benzine en diesel moet opgeven, zijn de hoeveelheden die u registreert in het REV in principe dezelfde als de hoeveelheden die u heeft opgevoerd bij de accijnsaangifte over 2019. Er geldt de volgende uitzondering:

Verder zijn de volgende punten van belang:

  • Het is niet toegestaan diesel en benzine die inclusief accijns is ingekocht en die is ingeslagen in het AGP in mindering te brengen op de levering tot eindverbruik als deze diesel en benzine onder schorsing van accijns is doorgeleverd aan een andere vergunninghouder AGP.

  • Vóór 2018 was het mogelijk om de hoeveelheden van geleverde hoge blends van biobrandstoffen (bijv. B30, E15) apart op te voeren in het REV. Vanaf 2018 zijn deze blends niet meer specifiek genoemd in het REV. Deze leveringen tellen wel mee voor de jaarverplichting en de hoeveelheden ervan moeten daarom opgevoerd worden als dieselleveringen c.q. benzineleveringen.

Vanaf 2020 minder correcties

Nu de systematiek van HBE’s volwassen is geworden en belangrijke doelstellingen voor 2020 naderen, is het steeds belangrijker dat de bedrijven hun registraties en processen op orde hebben. De NEa zal voor geregistreerde en ingeboekte leveringen over 2019 minder snel overgaan tot correcties in het voordeel van bedrijven.

Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens in één keer correct registreert vóór de uiterste registratiedatum. Bedrijven die brandstof leveren aan bestemmingen die buiten de jaarverplichting vallen, moeten die al voor de deadline verwerken in het register, als aftrekpost ten opzichte van hun accijnsaangifte. De NEa gaat geen bijstellingen meer doen die tot een lagere levering tot eindverbruik en daarmee een lagere jaarverplichting leiden. 

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs heeft toegewezen, zal een 2e paar ogen de opgevoerde gegevens moeten goedkeuren alvorens deze definitief zijn geregistreerd. Als u nog geen fiatteur op uw rekening heeft, moet u een wijzigingsverzoek indienen. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde aanvraaggegevens.