Aandachtspunten verplichtingen

Het totale verplichte aandeel hernieuwbare energie bedraagt 17,5% van de energie-inhoud van de door u uitgeslagen hoeveelheid benzine en diesel in 2021.
U voldoet aan uw jaarverplichting als u voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening in het REV heeft staan. Van de 17,5% mag u maximaal 5% HBE-Conventioneel inzetten en moet u tenminste 1,2% HBE-Geavanceerd inzetten. Uiterlijk 31 maart 2022 moet u voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.

Voor het jaar 2021 geldt tevens een reductieverplichting van 6% minder broeikasgasuitstoot. Het gaat hierbij om de vermindering van de broeikasgasuitstoot in de gehele brandstofketen vanaf de winning tot en met de toepassing in vervoer.
Als u voldoende HBE's op rekening heeft staan voor de jaarverplichting van 2021, voldoet u in principe ook automatisch aan de reductieverplichting van 2021. U kunt dit zelf controleren in het REV.

Registreren van brandstofleveringen

Om de hoogte van de jaarverplichting van uw bedrijf te bepalen, moet u de leveringen van diesel en benzine aan onderstaande vervoersbestemmingen registreren in het REV, via ‘Brandstofleveringen – opvoeren UtV’:

  • Wegvoertuigen;
  • Spoorvoertuigen;
  • Niet voor de weg bestemde mobiele machines;
  • Landbouwtrekkers en bosbouwmachines;
  • Pleziervaart (wanneer niet op zee).

De hoeveelheid benzine en diesel die u moet registreren, is de hoeveelheid die is uitgeslagen tot verbruik. Uit inspecties van de NEa blijkt dat er bedrijven zijn die de registratie baseren op inkoopgegevens. In deze gevallen constateert de NEa dat de geregistreerde volumes vaak niet overeenkomen met de uitgeslagen volumes.

Registratie gelijk aan accijnsaangifte

Omdat u de uitgeslagen benzine en diesel moet opgeven, zijn de hoeveelheden die u registreert in het REV in principe dezelfde als de hoeveelheden die u heeft opgevoerd bij de accijnsaangifte over 2021. Er geldt de volgende uitzondering:

Verder zijn de volgende punten van belang:

  • Het is niet toegestaan diesel en benzine die inclusief accijns is ingekocht en die is ingeslagen in het AGP in mindering te brengen op de levering tot eindverbruik als deze diesel en benzine onder schorsing van accijns is doorgeleverd aan een andere vergunninghouder AGP.

  • Vóór 2018 was het mogelijk om de hoeveelheden van geleverde hoge blends van biobrandstoffen (bijv. B30, E15) apart op te voeren in het REV. Vanaf 2018 zijn deze blends niet meer specifiek genoemd in het REV. Deze leveringen tellen wel mee voor de jaarverplichting en de hoeveelheden ervan moeten daarom opgevoerd worden als dieselleveringen c.q. benzineleveringen.

Zorg voor een correcte registratie van uw gegevens

Het is belangrijk dat u uw gegevens correct registreert vóór de uiterste registratiedatum. De NEa zal alleen in uitzonderlijke situaties overgaan tot het corrigeren van registraties in het voordeel van bedrijven. Bedrijven die brandstof leveren aan bestemmingen die buiten de jaarverplichting vallen, moeten die al voor de deadline verwerken in het register, als aftrekpost ten opzichte van hun accijnsaangifte. De NEa gaat geen bijstellingen meer doen die tot een lagere levering tot eindverbruik en daarmee een lagere jaarverplichting leiden. 

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs heeft toegewezen, zal een 2e paar ogen de opgevoerde gegevens moeten goedkeuren alvorens deze definitief zijn geregistreerd. Als u nog geen fiatteur op uw rekening heeft, moet u een wijzigingsverzoek indienen. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering van de benodigde aanvraaggegevens.

Voldoen aan reductieverplichting

Elke HBE die u op uw rekening in het REV heeft staan, staat voor 38 kilogram CO2-eq reductie voor het nalevingsjaar 2021. De NEa heeft berekend dat bedrijven voor 2021 bij deze hoogte van de 'HBE-reductiebijdrage', met het inleveren van HBE’s voor de jaarverplichting op 1 april automatisch ook voldoen aan de reductieverplichting.

U kunt zelf controleren of dit voor uw bedrijf het geval is door uw (voorlopige) diesel- en benzinevolumes van 2021 in het REV op te voeren. Vervolgens kunt u bij 'Jaar-/reductieverplichting - Indicatie 2020' in de menubalk van het REV zien welke verplichting leidend is. In dit document vindt u hier meer uitleg over.
Mocht u onverhoopt toch vermoeden dat u meer HBE's nodig heeft voor de reductieverplichting dan voor de jaarverplichting, dan kunt u op deze webpagina lezen wat u kunt doen.

Let op: als u voorlopige brandstofgegevens opvoert, moet u deze uiterlijk 28 februari 2022 vervangen door uw definiteve gegevens.