Aandachtspunten verplichtingen

Op deze pagina zijn een aantal ondewerpen uitgelicht die gaan over verplichtingen. Het gaat om wettelijke voorwaarden en handelingen die belangrijk zijn voor de Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2022.

Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Voor de Jaarverplichting 2022 is het totale verplichte aandeel hernieuwbare energie 17,9% van de energie-inhoud van de uitgeslagen hoeveelheid benzine, diesel en zware stookolie die in 2022 is geleverd aan alle vervoersbestemmingen. Behalve de leveringen aan de scheepvaart.

Voldoen aan de jaarverplichting

U voldoet aan uw jaarverplichting als u voldoende hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) van de juiste soort op uw rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV) heeft staan.

Voldoende HBE’s van de juiste soort betekent dat uw inzet HBE's van het verplichte aandeel hernieuwbare energie (17,9%) bestaat uit:

  • maximaal 1,4% HBE-Conventioneel;
  • maximaal 10% HBE-IXb inzetten;
  • minimaal 1,8% HBE-Geavanceerd.

U moet uiterlijk 28 april 2023 voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.

Voldoen aan de reductieverplichting

Ook geldt de reductieverplichting van 6% minder broeikasgasuitstoot. De reductieverplichting betekent de vermindering van de broeikasgasuitstoot in de gehele brandstofketen vanaf de winning tot en met de toepassing in vervoer.

  • Als u voldoende HBE's op rekening heeft staan voor de jaarverplichting van 2022, voldoet u (in principe) automatisch aan de reductieverplichting van 2022. U kunt dit zelf controleren in het REV.
  • Elke HBE die u op uw rekening REV staat voor 45 kilogram CO2-eq reductie voor het nalevingsjaar 2022.

Volgens onze berekening voldoen bedrijven met deze hoogte van de 'HBE-reductiebijdrage' automatisch aan de reductieverplichting voor 2022, als zij HBE’s voor de jaarverplichting inleveren.

Registratie gelijk aan accijnsaangifte

Voor de Jaarverplichting 2022 geldt dat alle bestemmingen onder de verplichting vallen, behalve scheepvaart. Bovendien vallen leveringen van zware stookolie aan ‘landbestemmingen’ onder de jaarverplichting. Eerder vielen alleen leveringen van benzine en diesel aan bestemmingen voor wegvervoer onder de jaarverplichting.

Het volume uitgeslagen benzine, diesel en zware stookolie die u voor de Jaarverplichting 2022 in het REV registreert, is gelijk aan het volume dat u opvoert voor de accijnsaangifte 2022.

Uitzondering
Brandstof die aan scheepvaart is uitgeslagen tot verbruik kunt u buiten beschouwing laten. Hiervoor moet u bij het volume dat u opvoert in het REV per maand aangeven hoeveel benzine,  diesel of zware stookolie in mindering is gebracht, ten opzichte van de accijnsaangifte. U moet de omvang en eindbestemming van deze ‘aftrekpost’ ten opzichte van uw accijnsaangifte kunnen aantonen met een factuur en een betaalbewijs.

Zie ook: Hoe moet ik verschillen tussen mijn accijnsaangifte en uitslag tot gebruik, waarop de jaarverplichting wordt gebaseerd, opvoeren in het register?

Niet toegestaan
Het is niet toegestaan om diesel, benzine en zware stookolie die inclusief accijns is ingekocht en is ingeslagen in het AGP in mindering te brengen op de levering tot eindverbruik.

Registreer uw gegevens correct in het REV

U kunt uw inboeking maar één keer registreren. Dit moet plaatsvinden vóór de uiterste registratiedatum. Fout registreren kan leiden tot handhaving door de NEa. Bijvoorbeeld door middel van een corrigerende maatregel. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat de gegevens volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder één of meerdere fiatteurs toewijst, moet een 2e paar ogen de opgevoerde gegevens goedkeuren, voordat deze definitief worden geregistreerd.

Fiatteur toewijzen
Heeft u nog geen fiatteur op uw rekening? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken na ontvangst correct en volledig ingevuld wijzigingsformulier.

Correctie door de NEa

  • Alleen in uitzonderlijke situaties corrigeert de NEa registraties in het voordeel van bedrijven.
  • De NEa doet geen bijstellingen die tot een lagere levering tot eindverbruik en daarmee een lagere jaarverplichting leiden. Bijvoorbeeld voor bedrijven die brandstof leveren aan scheepvaart. Deze bedrijven moeten die leveringsvolumes al voor de deadline verwerken in het register, als aftrekpost ten opzichte van hun accijnsaangifte.

Uw definitieve brandstofgegevens moeten uiterlijk 28 februari 2023 in het REV staan. Uw voolopige gevevens kunt u tot dan wijzigen.