Met 'levering tot eindverbruik' wordt de hoeveelheid brandstof bedoeld die een bedrijf heeft geleverd aan weg- of spoorvoertuigen in Nederland. De volgende brandstoffen vallen onder levering tot eindverbruik: benzine, diesel, vloeibare biobrandstof of vloeibare hernieuwbare brandstof.

Hoogte jaarverplichting gebaseerd op levering tot eindverbruik

Bedrijven melden de hoeveelheden voor levering tot eindverbruik ook jaarlijks aan de Belastingdienst op hun accijnsaangifte. Dit heet dan ’uitslag tot verbruik’. Op basis van de levering tot eindverbruik wordt de hoogte van de jaarverplichting Hernieuwbare Energie Vervoer voor een bedrijf vastgesteld.

Let op: leveringen aan niet voor de weg bestemde mobiele machines (zoals landbouwtrekkers en bosbouwmachines) zijn uitgezonderd van de jaarverplichting. Lees meer bij 'Levering aan niet voor de weg bestemde mobiele machines'. Leveringen aan niet voor de weg bestemde mobiele machines moeten overigens wel gerapporteerd worden onder de rapportageverplichting BL.

Registreren levering tot eindverbruik

Bedrijven met een jaarverplichting moeten de hoeveelheid benzine, diesel, vloeibare biobrandstof of vloeibare hernieuwbare brandstof die zij aan weg- of spoorvoertuigen in Nederland hebben geleverd, registreren in het Register Energie voor Vervoer (REV). Hiervoor is een rekening nodig in het REV. Uiterlijk op 1 maart moeten zij de levering tot eindverbruik ingevoerd hebben over het voorafgaande kalenderjaar.

Bedrijven moeten de volgende gegevens registreren:

  • soort brandstof (benzine, E15, E85, diesel, B30 of B100);
  • volume per maand, in liters bij een temperatuur van 15°C;
  • een eventuele afwijking van de accijnsopgave en de motivatie daarvoor.

Welke voertuigen?

Hieronder ziet u welke leveringen aan welke voertuigen voor de jaarverplichting opgegeven moeten worden. Let hierbij vooral op de niet voor de weg bestemde mobiele machines, die niet als wegvoertuigen worden gezien.

Vervoersvorm Jaarverplichting Rapportageverplichting Inboeken
  Benzine en diesel (inclusief hernieuwbaar) geleverd aan:

Benzine, diesel, LPG, LNG en CNG (inclusief hernieuwbaar)

geleverd aan:
Hernieuwbare energie geleverd aan:
Wegvoertuigen x x x
Spoorvoertuigen x x x

Niet voor de weg bestemde mobiele machines, zoals:

-landbouwtrekkers

-combines/maaikneuzers

- dumpers/shovels

- heftrucks

- verreikers

- mobiele kranen

- bobcats

- rupswerktuigen
- x x
Binnenvaart - x x
Pleziervaartuigen - x x
Scheepvaart - - x
Luchtvaart - - x

 Het achtergronddocument 'Leveringen aan niet voor de weg bestemde mobiele machines' bevat meer uitleg over de andere vervoerstoepassingen.

Wijzigingen in levering tot eindverbruik

Wanneer een bedrijf een in het REV ingevoerde hoeveelheid wil wijzigen, dan kan hij dit zelf doen tot 1 maart van het volgende kalenderjaar. Daarna moet dit gemeld worden aan de NEa.

Controle NEa op levering tot eindverbruik

De NEa controleert de geregistreerde levering tot eindverbruik aan de hand van de gegevens die het bedrijf heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de hoeveelheden brandstof die zijn vermeld op de accijnsaangifte geleverd zijn aan weg- of spoorvoertuigen in Nederland. Het is mogelijk dat er verschillen zijn tussen de levering tot eindverbruik en de hoeveelheden in de accijnsaangifte. Het bedrijf moet deze verschillen vermelden in het REV en ze kunnen verklaren.

Onjuiste invoering van levering tot eindverbruik

Het is mogelijk dat een bedrijf de hoeveelheid brandstof niet juist of niet op tijd (voor 1 maart) heeft ingevoerd in het REV. Dan kan de NEa de juiste hoeveelheid brandstof ambtshalve vaststellen tot 5 jaar na het kalenderjaar waarop de hoeveelheid betrekking heeft. Dit kan leiden tot een aanpassing van het saldo Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) op de rekening van het bedrijf in het REV.