Meldingen ETS

Bedrijven die verplicht deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) hebben een meldingsplicht. Zij moeten bepaalde veranderingen melden aan de NEa. Dit gaat bijvoorbeeld om veranderingen van bedrijfs- en contactgegevens. Ook moet het monitoringsplan actueel blijven. De NEa kan bovendien naar aanleiding van meldingen de toewijzing van de hoeveelheid gratis emissierechten aanpassen.

In het monitoringsplan is vastgelegd hoe het bedrijf de uitstoot bepaalt. Als er veranderingen in de monitoring optreden, moet een bedrijf dit melden aan de NEa.

Actueel monitoringsplan

Bedrijven moeten het monitoringsplan actueel houden, inclusief de daarbij behorende documenten zoals het monsternemingsplan. Als er veranderingen plaatsvinden binnen een inrichting, kan dit dus betekenen dat een bedrijf het monitoringsplan moet aanpassen. Deze veranderingen moet het bedrijf aan de NEa melden. De NEa moet voor significante veranderingen goedkeuring verlenen. Dit zijn veranderingen in de feitelijke monitoringsmethodiek. Voor de overige meldingen monitoring is geen goedkeuring nodig. Dan gaat het om niet-significante veranderingen. Verder moeten bedrijven ook tijdelijke afwijkingen van het monitoringsplan en emissiemetingen melden aan de NEa.

Dubbele melding

Veranderingen die effect hebben op de capaciteit van de inrichting kunnen leiden tot een dubbele melding. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van technische eenheden. Bedrijven moeten dan een melding monitoring én een melding toewijzing doen. Hiervoor gelden verschillende termijnen en procedures.

De regels voor de meldingsplicht zijn vastgelegd in de Monitoring en Rapportage Verordening en de Regeling handel in emissierechten.

Registratie van veranderingen door bedrijven

Bedrijven moeten ook intern een overzicht bijhouden van de gemelde veranderingen. Dit overzicht moet de volgende gegevens bevatten:

  • een transparante beschrijving van de verandering;
  • een rechtvaardiging voor de verandering;
  • de datum van melding aan de NEa;
  • indien van toepassing: de datum van goedkeuring;
  • de begindatum van het toepassen van het gewijzigde monitoringsplan.

Ook het monitoringsplan zelf moet kort het versieverloop vermelden.