Emissiemetingen

Bedrijven die gebruikmaken van continue emissiemetingen (CEMS) voor het bepalen van de uitstoot, moeten het melden wanneer controle- of kalibratiemetingen plaatsvinden.

Controle op kwaliteitsborging

De NEa moet controles uit kunnen voeren op de kwaliteitsborging van emissiemetingen. Het gaat hierbij om de controlemetingen (JC of AST) en kalibratiemetingen (QAL2 of KBN2) die worden uitgevoerd conform de norm Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen (NEN-EN 14181) van continue emissie-meetsystemen (CEMS).

Meldingsprocedure metingen

Bedrijven moeten de NEa minstens 2 weken voordat de metingen plaatsvinden informeren. Hiervoor gebruikt u het formulier Melding meting. De NEa reageert niet formeel op deze melding, maar kan wel aangekondigd of onaangekondigd de meting komen bijwonen.

Gaat de meting toch niet door? Dan moet u dit uiterlijk op de dag waarop deze was gepland doorgeven per e-mail aan info@emissieautoriteit.nl.

Is de meting wel is uitgevoerd, maar worden de resultaten hiervan niet gebruikt? Dan moet u dit binnen 2 weken nadat de meetresultaten bekend zijn per e-mail doorgeven aan de NEa. Geef ook aan waarom de resultaten niet worden gebruikt en voeg de meetresultaten toe.