Indienen monitoringsplan ETS luchtvaart

De NEa adviseert luchtvaartmaatschappijen om het monitoringsplan op tijd in te dienen: in principe vier maanden voordat een luchtvaartmaatschappij onder ETS luchtvaart valt. Of, als dit niet eerder bekend is, zo spoedig mogelijk. 

Aanleveren monitoringsplan

U kunt het monitoringsplan in Excel-format, vergezeld van een scan van het getekende voorblad, opsturen naar info@emissieautoriteit.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp Monitoringsplan en de naam van uw luchtvaartmaatschappij.

Vier maanden voor inhoudelijk oordeel

De NEa heeft na het indienen vier maanden de tijd voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures (volgens de Wet milieubeheer). Het monitoringsplan moeten dan wel ontvankelijk zijn. Dat betekent dat het aan alle formele eisen voldoet en van voldoende kwaliteit is om door de NEa getoetst te kunnen worden. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling duurt, hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het monitoringsplan.

Toetsing en goedkeuring monitoringsplan

De NEa toetst of het monitoringsplan voldoet aan de wettelijke eisen. Meestal moet de luchtvaartmaatschappij minstens één keer een bijgewerkte versie van het monitoringsplan opsturen, waarin opmerkingen van de NEa verwerkt zijn. Correspondentie hierover vindt per e-mail plaats met de in het monitoringsplan opgegeven contactpersoon.

Uiteindelijk moet het toetsingsproces uitmonden in een goedgekeurd monitoringsplan. De contactpersoon van de luchtvaartmaatschappij ontvangt dan een schriftelijk goedkeuringsbesluit op het adres dat in het monitoringsplan is opgegeven. Luchtvaartmaatschappijen kunnen binnen zes weken na de verzending van het goedkeuringsbesluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de NEa.