Opstellen monitoringsplan ETS Luchtvaart

In het monitoringsplan (MP) werkt een luchtvaartmaatschappij uit hoe zijn uitstoot wordt bepaald. Dit monitoringsplan moet voldoen aan specifieke regels. Het MP bestaat uit een ingevuld Excel-document en eventueel aanvullende documenten.

Eisen aan monitoringsplan

De Europese Commissie heeft geharmoniseerde regels vastgesteld voor de manier waarop luchtvaartmaatschappijen hun uitstoot moeten monitoren en rapporteren.

De eisen aan de inhoud van het monitoringsplan staan in de Europese Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) en de Regeling handel in emissierechten. Zie Monitoringseisen ETS luchtvaart voor meer informatie en hulpdocumenten.

Invulformat

Luchtvaartmaatschappijen moeten voor het opstellen van het monitoringsplan gebruik maken van het door de Europese Commissie opgestelde format (template nummer 2, Engelstalig).

Aanvullende documenten

Bij het ingevulde MP Excel-format horen twee aanvullende documenten:

  • Onderbouwing meetonzekerheden
    Hierin toont de luchtvaartmaatschappij aan dat de bepaling van de hoeveelheid brandstof voldoet aan de gestelde onzekerheidseisen.
  • Resultaten risicoanalyse
    Hierin toont de luchtvaartmaatschappij  aan wat de resultaten zijn van de risicoanalyse die is uitgevoerd op de dataflowactiviteiten. En geeft zij aan welke controlemaatregelen zijn genomen om deze risico’s te beperken. Dataflowactiviteiten zijn alle activiteiten voor het verzamelen, bewerken en registeren van gegevens over de CO2-uitstoot.

Luchtvaartmaatschappijen met een jaarlijkse uitstoot van minder dan 25 kton CO2 hoeven geen aanvullende documenten in te dienen. Deze maatschappijen vallen onder regels voor kleine emittenten.

Procedures voor management-, dataflow- en controleactiviteiten

Luchtvaartmaatschappijen moeten schriftelijke procedures opstellen en implementeren voor hun management-, dataflow- en controle-activiteiten. Deze moeten ervoor zorgen dat het uiteindelijke emissieverslag geen onjuistheden bevat en volgens het monitoringsplan is opgesteld. De procedures vullen het monitoringsplan aan en moeten daarin worden samengevat; deze hoeven niet bij de NEa te worden ingediend. Dit biedt de luchtvaartmaatschappij de mogelijkheid om de procedures aan te passen zonder dat hiervoor goedkeuring vereist is.