Monitoringseisen CO2-uitstoot

De Europese Commissie heeft geharmoniseerde regels vastgesteld voor de wijze waarop bedrijven hun emissies moeten monitoren en rapporteren. In diverse Europese en nationale hulpdocumenten is verdere invulling gegeven aan deze eisen.

Monitoringseisen

  • In de Europese Monitoring en Rapportage Verordening staan de regels voor de wijze waarop emissiegegevens moeten worden verzameld, berekend en vastgelegd. Aanvullende regels zijn gesteld in de Regeling handel in emissierechten. Bedrijven geven specifiek vorm aan deze regelgeving door in hun monitoringsplan uit te werken hoe zij aan de eisen gaan voldoen. Daarin beschrijven zij hoe zij hun uitstoot gaan vaststellen. In de meeste gevallen wordt de uitstoot bepaald door deze te berekenen. Bijvoorbeeld op basis van de hoeveelheid en kenmerken van de verbruikte brandstof of materialen. Maar bedrijven kunnen ook hun emissies rechtstreeks meten in de schoorsteen (zie hieronder).
  • Specifieke informatie over standaardwaarden die bedrijven in sommige situaties mogen hanteren voor berekeningsfactoren van brandstoffen (zoals calorische onderwaarde en emissiefactor) vindt u in het achtergronddocument Standaardwaarden voor berekeningsfactoren.
  • Over de eisen aan de directe meting van CO2-emissies (via CEMS), vindt u meer informatie bij Meten van CO2-emissies.

Vereenvoudigd MP-format

Voor inrichtingen met een eenvoudige monitoringssystematiek is in het NEa-loket een vereenvoudigd MP-format beschikbaar. Dit format kan worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De installatie gebruikt maximaal één source stream aardgas, uitsluitend als brandstof. De hoeveelheid aardgas wordt gemonitord met facturen of metingen, waarop de meetvoorwaarden gas LNB/RNB van toepassing zijn, en de standaard emissiefactor voor aardgas. Daarnaast gebruikt de installatie eventueel een of meer andere soorten brandstof in zeer kleine hoeveelheden (zogeheten de-minimis source streams) in de vorm van gasolie, huisbrandolie, propaan en/of biogas).
  • Er wordt geen ingekocht aardgas doorgeleverd aan andere installaties.

Bij twijfel of uw inrichting aan deze voorwaarden voldoet, of voor hulp bij het invullen, kunt u contact opnemen met de Helpdesk NEa.

Hulpdocumenten over de monitoringseisen

Voor inrichtingen met een minder eenvoudige monitoringssystematiek is het volgende relevant:

  • De NEa heeft de eisen uit de regelgeving uitgewerkt in de Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020. Daarnaast heeft de NEa nog een aantal hulpdocumenten beschikbaar gesteld (zie onderaan deze pagina).
  • Ook de Europese Commissie heeft een groot aantal hulpdocumenten opgesteld over specifieke onderwerpen binnen emissiemonitoring, zoals biomassa, meetonzekerheden, monsterneming en analyses en CEMS. Deze documenten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie (zie de link onderaan deze pagina).