Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer aan. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer.

Belangrijkste wijzigingen

De redenen voor de aanpassingen  zijn: de implementatie van de ILUC-richtlijn en de uitvoering van de reductiedoelstelling van de Richtlijn brandstofkwaliteit.

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • De bestemmingen waarvoor de jaarverplichting geldt, weg- en spoorvoertuigen, worden uitgebreid met leveringen van benzine en diesel aan niet voor de weg bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers, bosbouwmachines en pleziervaartuigen, niet zijnde zeeschepen. wanneer niet op zee.
  • De jaarverplichting wordt onderverdeeld met een maximum voor conventionele biobrandstoffen en een subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen. Voor 2018 is de totale jaarverplichting 8,5%, met een maximum van 3% en een subdoelstelling van 0,6%.
  • Om aan de jaarverplichting te voldoen, ontstaan er na inboeken van hernieuwbare energie drie soorten HBE’s: de HBE-conventioneel voor biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen, de HBE-geavanceerd voor biobrandstoffen op basis van afval/residuen en de HBE-overig voor biobrandstoffen op basis van gebruikt frituurvet en dierlijk vet (cat. 1 en 2), en voor elektriciteit.
  • Ingeboekte vloeibare biobrandstoffen moeten aantoonbaar zijn uitgeslagen tot verbruik op de Nederlandse markt voor vervoer.

Een overzicht van alle wijzigingen staat toegelicht in de IenW informatiebrief.

Ingang nieuwe eisen

De wetswijziging en het besluit energie vervoer zijn inmiddels gepubliceerd (zie linken onder). Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de regeling energie vervoer.

 De beoogde in werking treding van de wet- en regelgeving is op 1 juli a.s. met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Informatiebijeenkomsten

Op 12 december 2017 vond een IenW informatiebijeenkomst plaats voor gebruikers van het Register Energie voor Vervoer. Hierover is meer informatie beschikbaar: de presentaties, het verslag en de brief die IenW op 20 december 2017 heeft verstuurd met daarin de wijzigingen in de wet- en regelgeving Energie en Vervoer.

De documenten van de bijeenkomsten vindt u in de bijlagen hieronder.

Op 5 juli 2018 houdt de NEa een Inboekbijeenkomst, waarna in het najaar een Informatiebijeenkomst volgt over de verplichtingen voor de jaarafsluiting 2018.