De herziening van de ETS-richtlijn is in werking getreden. Dit betekent dat er nu gewerkt wordt aan de implementatie van de veranderingen. Zo moeten de lidstaten bij de bedrijven de gegevens gaan verzamelen die nodig zijn voor de gratis toewijzing voor de vierde handelsperiode.

Twee periodes van toewijzing

De toewijzing zal plaatsvinden over twee periodes van vijf jaar, waarbij voor elke periode nieuwe benchmarkwaarden  zullen worden vastgesteld. De lidstaten moeten de lijst waarop per bedrijf de gegevens voor de gratis toewijzing voor 2021-2025 worden vermeld, uiterlijk op 30 september 2019 indienen bij de Europese Commissie. Voordat de lidstaten kunnen starten met de verzameling van de gegevens moeten de Europese regels voor de berekening van de toewijzing worden aangepast.

Publicatie conceptregels voor toewijzing gratis rechten

Op 26 oktober 2018 zijn de free allocation rules (FAR) gepubliceerd voor consultatie. In de FAR worden de regels voor het toewijzen van gratis rechten beschreven. De belangrijkste veranderingen uit de concept FAR ten opzichte van de vorige periode, zijn als volgt:

  1. Hogere eisen aan de methodologische keuzes en het vastleggen daarvan
    • Bij de gegevens die bedrijven moeten overleggen moet ook een document  worden gevoegd waarin de gevolgde methodologie wordt beschreven. De FAR beschrijft aan welke eisen deze keuzes moeten voldoen. Dit document zal, net als het huidige monitoringsplan, gedurende de hele periode een belangrijke rol spelen. De NEa zal te zijner tijd een besluit nemen over dit methodologisch document. Bedrijven zullen het document actueel moeten houden.
  2. Meer gegevens vereist
    • Een nieuw element is dat er ook gegevens nodig zijn over de historische emissies per subinstallatie. De Europese Commissie zal deze gegevens gebruiken om nieuwe benchmarkwaarden vast te stellen.
  3. Aparte accreditatie vereist voor verificatie van toewijzingsgegevens
    • Bedrijven moeten de gegevens voorafgaand aan het indienen laten verifiëren door een verificateur die hiervoor specifiek is geaccrediteerd. Voorheen was het voldoende als de verificateur een accreditatie had voor het ETS.