MMP opstellen en onderhouden

Op deze pagina vindt u verschillende hulpmiddelen voor het opstellen en onderhouden van uw MMP. Wanneer u een goedgekeurd MMP heeft, is het belangrijk dat u deze up-to-date houdt en de NEa ervan op de hoogte stelt wanneer er wijzigingen optreden. Welke wijzigingen u wanneer moet doorgeven aan de NEa , leest u ook op deze pagina.

Opstellen MMP

Hieronder vindt u verschillende digitale voorlichtingsmaterialen als ondersteuning bij het opstellen van uw MMP.

Let op: Deze informatie is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel; u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Bij de beoordeling van uw MMP zijn de FAR en bijbehorende Guidance 5 leidend. 

Hulpmiddelen voor het opstellen van een MMP

Wijzigingen in het MMP

Bedrijven die deelnemen aan het EU ETS en een aanvraag hebben gedaan voor gratis emissierechten voor 2021-2025, moeten een door de NEa goedgekeurd monitoringmethodologieplan hebben. Wijzigingen in dit MMP moeten aan de NEa worden gemeld.

Daarnaast hebben bedrijven met een goedgekeurd MMP de plicht om regelmatig te controleren of:

 • de meest recente versie van het MMP overeenkomt met de aard en werking van de installatie
 • het MMP vatbaar is voor verbetering

Wijzigingen die moeten worden doorgevoerd in het MMP:

 • nieuwe emissies of activiteitsniveaus als gevolg van het uitvoeren van nieuwe activiteiten of gebruik van nieuwe brandstoffen en materialen die nog niet staan beschreven in het MMP
 • gebruik van nieuwe types meetinstrumenten, nieuwe bemonsterings- of analysemethoden of nieuwe gegevensbronnen die effect hebben op de nauwkeurigheid bij de vaststelling van gerapporteerde gegevens
 • wijzigingen van gegevens uit een eerder gebruikte monitoringsmethode die niet juist blijken te zijn
 • wijzigingen die nodig zijn om (opnieuw) te voldoen aan de vereisten uit de verordening/FAR
 • wijzingen naar aanleiding van aanbevelingen uit het verificatieverslag

De wijzigingen in het MMP zijn in te delen in significante en niet-significante wijzigingen. Voor beide gelden andere eisen voor melden en besluitvorming. Daarover leest u hieronder meer. Alle wijzigingen in het MMP kunnen in de beveiligde omgeving van het NEa-loket worden gemeld, onder Toewijzing emissierechten 4e fase.

Zorg ervoor dat al uw meldingen goed gedocumenteerd staan in tabblad A_VersionMMP van het MMP. Let daarbij op een goede omschrijving van de wijziging, de datum van de melding, de datum van het besluit en de startdatum van de implementatie.

Meer gedetailleerde informatie over wijzigingen in het MMP leest u in:

Significante wijzigingen MMP

De volgende wijzigingen in het MMP van een installatie worden beschouwd als significant:

 • verandering van de wijze waarop activiteitsniveaus en andere te rapporteren gegevens worden bepaald
 • een wijziging in subinstallatie:
  • een nieuwe subinstallatie
  • gewijzigde grenzen van een huidige subinstallatie
  • het stopzetten van een subinstallatie
 • verandering van de hiërarchie van de gegevensbronnen zoals beschreven in de punten 4.4 tot en met 4.6 van bijlage VII van de FAR:
  • gegevensbronnen voor de kwantificering van materialen en brandstoffen
  • gegevensbronnen voor de kwantificering van energiestromen
  • gegevensbronnen voor de materiaaleigenschappen
 • een wijziging in een standaardwaarde of schattingsmethode die in het MMP is vastgelegd
 • door de bevoegde autoriteit verlangde wijzigingen ter waarborging van de overeenstemming van het MMP met de eisen van de Free Allocation Rules (FAR).

Direct melden via het NEa-loket

Significante wijzigingen in het MMP moeten direct worden gemeld en  ter goedkeuring worden voorgelegd aan de NEa. De NEa neemt binnen 8 weken een besluit. Leg uw wijziging daarom tijdig voor. Zorg ervoor dat alle aangepaste documenten volledig en consistent zijn om vertraging van de goedkeuring te voorkomen.

Voor het melden van een significate wijziging kiest u in uw beveiligde omgeving in het NEa-loket onder Toewijzing emissierechten 4e fase de optie 'Significante wijziging MMP melden'. Hier kunt u het bijgewerkte monitoringmethodologieplan inclusief bijbehorende standaardbijlage uploaden en uw meldingen beheren.

Twijfelt u of een wijziging significant is of niet? Behandel deze dan als significant. Als blijkt dat de wijziging niet-significant is, stelt de NEa u daarvan op de hoogte.

Niet-significante wijzigingen MMP

Alle wijzigingen anders dan bovengenoemde significante wijzigingen zijn niet-significante wijzigingen. Bijvoorbeeld gewijzigde procedures die verder geen effect hebben op de gemeten activiteiten en emissies.

Uiterlijk melden op 31 december

Voor deze wijzigingen hoeft de NEa geen goedkeuring te verlenen. Daarom hoeft u niet-significante wijzigingen niet direct te melden. De deadline voor meldingen van niet-significante wijzigingen is uiterlijk 31 december van het jaar waarin ze zich voordoen. Eventueel kunt u de wijzigingen dus opsparen en in één keer melden.

Als geconstateerd wordt dat de wijziging inderdaad niet-significant is, ontvangt u hiervan een bevestiging. Een inhoudelijke reactie volgt alleen bij vragen of opmerkingen over de wijziging.

Voor het melden van een niet-significate wijziging kiest u in uw beveiligde omgeving in het NEa-loket onder Toewijzing emissierechten 4e fase de optie 'Niet-significante wijziging MMP melden'. 

Ontbrekende gegevens

Het kan voorkomen dat door technische redenen tijdelijk het MMP niet kan worden gevolgd. Bedrijven moeten deze situatie zo snel mogelijk herstellen. In de tussentijd moet worden gemonitord met een alternatieve gegevensbron en methode die de hoogst haalbare nauwkeurigheid oplevert. Als er geen alternatieve gegevensbron en methode beschikbaar zijn dan kan gebruik worden gemaakt van een conservatieve schattingsmethode.

Wijzigen van het MMP

Als de alternatieve methode of conservatieve schattingsmethode nog niet in het MMP is beschreven dan moet deze methode in het MMP worden opgenomen en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de NEa. Ook moeten bedrijven nagaan of hun controleprocedures moeten worden aangepast om een dergelijke afwijking in de toekomst te voorkomen en waar nodig het MMP hierop aanpassen.

De gebruikte methode voor de ontbrekende gegevens moet ook worden opgegeven in het activiteitsverslag op tabblad J_Comments.