Nationaal toewijzingsbesluit

Op 17 april 2020 heeft de minister van EZK het ontwerp nationaal toewijzingsbesluit (NTB) voor de periode 2021-2025 vastgesteld. Op datum 24 september 2020 heeft de Minister van EZK vervolgens het nationaal toewijzingsbesluit vastgesteld. Het NTB bevat wijzigingen naar aanleiding van gegronde zienswijzen en wijzigingen op aanwijzing van de Europese Commissie.

Het NTB bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het besluit zelf
  • Bijlage I bij dit besluit
  • Bedrijfsspecifieke bijlagen II bij dit besluit voor elk bedrijf dat is opgenomen in het besluit.

Het besluit zelf en Bijlage I bij dit besluit is openbaar en kunt u downloaden onderaan deze pagina. Daarnaast zal via het NEa loket een afschrift van dit besluit worden toegezonden aan de bedrijven waarbij sprake is van een wijziging van de gegevens in bijlage I of II ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het definitief NTB bevat, net als het ontwerp NTB, nog geen berekening van de toewijzing, maar wel activiteitsgegevens per subinstallatie. De berekening van de toewijzing is pas mogelijk, nadat de Europese Commissie een besluit heeft genomen over de nieuwe benchmarkwaarden en een eventuele correctiefactor. Voor meer uitleg over het vervolg, zie hieronder bij “Verdere procedure”.

Hoe kunt u reageren?

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, maar de beroepstermijn gaat nu nog niet van start. Nadat de Europese Commissie een besluit heeft genomen over de toewijzing, wordt een gewijzigd nationaal toewijzingsbesluit genomen. Daarna kan tot zes weken na de dag waarop dit gewijzigde nationale toewijzingsbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, beroep worden ingesteld.  Over het vaststellen van het gewijzigde toewijzingsbesluit en de start van de beroepstermijn wordt u nog geïnformeerd.

Beroep instellen doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Het is niet mogelijk om beroep in te stellen als een belanghebbende redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerp van het NTB.

Verdere procedure

Naar verwachting zal de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2021 een besluit nemen over de nieuwe benchmarkwaarden, en over een eventuele uniforme correctiefactor. Met die nieuwe gegevens zal de definitieve toewijzing worden berekend. De definitieve toewijzing zal worden gepubliceerd in het “gewijzigde nationaal toewijzingsbesluit”.