Aanvragen emissierechten nieuwkomers

Nieuwe deelnemers aan het EU ETS kunnen als nieuwkomer gratis emissierechten aanvragen voor 2021-2025. Een bedrijf is een nieuwkomer als ze de emissievergunning heeft gekregen na 30 juni 2019.

Aanvraag doen

Als u als nieuwkomer gratis rechten wilt aanvragen, moet u een emissievergunning hebben en een door de NEa goedgekeurd monitoringsmethodologieplan (MMP).

Stap 1: Zorg dat u op de hoogte bent van de systematiek voor het toewijzen van gratis rechten. Een goede informatiebron hiervoor zijn de Europese guidances. In Guidance 1 en 2 is de algemene systematiek beschreven.

Stap 2: Stel een MMP op en dien dit ter goedkeuring in bij de NEa. Doe dit 6 maanden voordat u de aanvraag voor gratis emissierechten gepland heeft. De NEa neemt in principe binnen 4 maanden een besluit over het MMP. Maar als er aanpassingen of aanvullingen nodig zijn voor goedkeuring, kan de NEa de termijn opschorten.

Stap 3: Stel de aanvraag van gratis rechten op voor het 1e jaar. De aanvraag moet gegevens bevatten over:

  • de startdatum van elke subinstallatie; dit is de eerste dag met een activiteitenniveau dat groter is dan nul
  • activiteiten per productie (warmte, brandstof en procesemissies)
  • emissies per subinstallatie
  • aanvullende gegevens voor controles op plausibiliteit

Verzamel deze gegevens volgens de methode die is vastgelegd in uw MMP. Voor de aanvraag is een format beschikbaar. De benodigde gegevens hiervoor zijn dezelfde als die voor het activiteitsverslag.

Stap 4: Laat de aanvraag verifiëren door een verificateur die is geaccrediteerd voor de verificatie van toewijzingsgegevens 'onder scope 98’: de verificateur is dan vertrouwd met de Europese toewijzingsregels en in staat om de gerapporteerde data in het kader van deze toewijzingsregels te verifiëren.

Stap 5: Dien uiterlijk op 31 maart na het startjaar de aanvraag in bij de NEa. Dit doet u via uw beveiligde omgeving in het NEa-loket. Wanneer u nog geen toegang heeft tot het NEa-loket, kunt u die aanvragen bij de Helpdesk NEa.

Stap 6: In het volgende jaar doorloopt u opnieuw de stappen 3 tot en met 5. In deze 2e aanvraag vult u de gegevens in voor het jaar ná het startjaar.

Via deze stappen ontvangen nieuwkomers zo snel mogelijk hun eerste gratis rechten. Ze kunnen er ook voor kiezen hun aanvraag in één keer te doen. De aanvraag wordt dan een jaar later ingediend, namelijk uiterlijk 31 maart na het eerste volledige kalenderjaar na de start. In dat geval bevat de aanvraag dus gegevens van twee jaren, namelijk het startjaar én het jaar na het startjaar. Omdat de gratis rechten in dat geval later worden toegewezen, moet de nieuwkomer voor de eerste twee jaren emissierechten kopen.

Beoordeling aanvraag

De NEa beoordeelt uw aanvraag. Daarnaast wordt de voorgenomen toewijzing voorgelegd aan de Europese Commissie. Wanneer de Europese Commissie de voorgenomen toewijzing niet afwijst, neemt de minister van Economische Zaken en Klimaat binnen circa 4 maanden een besluit over de aanvraag. Met dit besluit wordt de toewijzing voor de periode tot en met 2025 vastgesteld.

Als de toewijzing voor 2021-2025 vaststaat, valt de installatie onder de zogenoemde bestaande installaties met gratis toewijzing. Voor deze installaties moet elk jaar een activiteitsverslag worden ingediend. Aan de hand van het activiteitsverslag wordt bepaald of de toewijzing moet worden aangepast.

Berekening historisch activiteitsniveau

De toewijzing wordt voor nieuwkomers en bestaande installaties op dezelfde manier berekend. Alleen het historisch activiteitsniveau (HAL) wordt voor nieuwkomers anders vastgesteld, omdat er geen historische gegevens zijn. Voor bestaande installaties wordt de HAL berekend op basis van het gemiddelde activiteitsniveau van 2014 tot en met 2018, voor nieuwkomers op het activiteitsniveau in het eerste kalenderjaar na de start:

Jaar

Toewijzing op basis van

Historisch activiteitsniveau (HAL)

Storting rechten

Regels voor jaarlijkse aanpassing van toepassing?

Startjaar (Y)

Activiteitsniveau in jaar Y

Niet van toepassing

Na besluit op aanvraag voor jaar Y

Nee

Eerste kalenderjaar (Y+1)

Activiteitsniveau in Y+1

Is gelijk aan

activiteitsniveau Y+1

Na besluit op aanvraag voor jaar Y+1

Nee

Tweede kalenderjaar (Y+2)

HAL

Ongewijzigd

Na besluit op aanvraag voor jaar Y+1

Nee

Enz.

HAL + aanpassingsregels

Ongewijzigd

In februari van jaar Y+3, eventueel aanpassing toewijzing op basis van activiteitsverslag

Ja

Meer uitleg over de toewijzing van gratis rechten aan nieuwkomers vindt u de Europese Guidance 7.

Toewijzing nieuwe subinstallaties

De toewijzing voor een nieuwe subinstallatie (in een bestaande installatie) wordt op dezelfde manier berekend als voor nieuwkomers. Het is niet nodig om voor een nieuwe subinstallatie een aparte aanvraag te doen; de nieuwe gegevens worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitsverslag. Hiervoor moet wel eerst het geldende MMP worden aangepast aan de nieuwe situatie. Nadat de NEa het gewijzigd MMP heeft goedgekeurd, mogen de gegevens van de nieuwe subinstallatie in het activiteitsverslag worden opgenomen. Op basis hiervan wordt de toewijzing voor de nieuwe subinstallatie vastgesteld.

Een nieuwe subinstallatie is een subinstallatie die:

  • na 30 juni 2019 voor het eerst een activiteitsniveau groter dan nul heeft OF
  • de activiteiten heeft hervat na een eerdere stopzetting

Lees hier meer over de criteria voor een stopzetting.