Opt out periode 2021-2025

Deze pagina geeft informatie over de mogelijkheid tot het aanvragen van een opt out voor de periode 2021-2025. “Opt out” betekent hier: toestemming krijgen om, bij wijze van uitzondering, niet deel te nemen aan het EU ETS, hoewel de installatie wel aan een van de deelnamecriteria voldoet.

Installaties met emissies lager dan 2500 ton CO2

De Europese richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid voor het toekennen van een opt out aan gevestigde installaties met jaarlijkse emissies lager dan 2500 ton CO2, emissies uit biomassa niet meegerekend, in de jaren 2016, 2017 en 2018. Installaties die hiervan gebruik willen maken moeten zich voor 30 juni 2019 aanmelden bij de NEa.

De opt out blijft van kracht zolang de emissies van de betrokken installatie onder de 2500 ton CO2 blijven. Wanneer deze drempel toch wordt overschreden moet de installatie dit melden aan de NEa. In dat geval  treedt  de betrokken installatie weer toe tot het EU ETS, en blijft in ieder geval deelnemer tot en met 2025.

Opt out aanvragen, en ook gratis emissierechten aanvragen
Installaties die gebruik willen maken van een opt out onder deze regeling, hebben in de meeste gevallen wel de mogelijkheid gratis rechten aanvragen. Deze rechten zullen in geval van een opt out niet worden verleend, maar zijn bedoeld voor de situatie waarin een installatie de drempelwaarde overschrijdt en daarom weer toetreedt tot het EU ETS. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om geen gratis rechten aan te vragen. Er is later echter geen mogelijkheid om dit voor de periode 2021-2025 alsnog te doen.

Deze installaties geven in de aanvraag van gratis emissierechten aan dat hun emissies in 2016-2018 lager dan 2500 ton CO2 zijn geweest. In dat geval zal aan de Europese Commissie worden gevraagd om de installatie uit te sluiten van het ETS, tenzij u verklaart dat u afziet van de opt-out. Meer informatie over de procedure vindt u hier.

Opt out aanvragen, maar geen gratis emissierechten aanvragen
Er zijn installaties die geen aanspraak kunnen maken op gratis emissierechten. Daarnaast kan een installatie die deze mogelijkheid wel heeft er bewust voor kiezen om toch geen gratis emissierechten aan te vragen. Deze installaties kunnen een opt out aanvragen met behulp van een formulier. Meer informatie over de aanvraagprocedure leest u hier.

Opt out op basis van beperkt aantal draaiuren niet mogelijk

De Europese richtlijn geeft ook een mogelijkheid om reserve-eenheden uit te zonderen als zij minder dan 300 uur in werking zijn. De interpretatie die de Europese commissie geeft aan deze mogelijkheid is beperkt: alleen als de volledige installatie minder dan 300 uur in werking is kan de installatie worden uitgezonderd van het ETS. Vanwege de beperkte meerwaarde van deze regel is het daarom op dit moment niet mogelijk om een opt out te verkrijgen op basis van draaiuren.

Installaties met emissies tussen 2.500 en 25.000 ton CO2 per jaar

Deze installaties kunnen worden uitgesloten als voldaan is aan een aantal voorwaarden, zoals beschreven in artikel 27 van de richtlijn, waaronder de eis dat er sprake moet zijn van gelijkwaardige maatregelen (bijvoorbeeld een sector systeem) om de emissies te reduceren. In Nederland zijn er tot nu toe geen installaties uitgezonderd onder deze voorwaarden, omdat het implementeren van gelijkwaardige maatregelen veel inspanning kost van bedrijven en er door de Europese Commissie erg streng wordt beoordeeld op de gelijkwaardigheid.

De NEa raadt installaties die nog van deze mogelijkheid gebruik willen maken aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Installaties die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich uiterlijk 30 juni 2019 aanmelden door dit aan te geven bij hun aanvraag van gratis emissierechten.