Storting van gratis emissierechten

De NEa stort ieder jaar in februari een hoeveelheid gratis emissierechten op de rekening van bedrijven in het EU ETS-register. De hoeveelheid gestorte emissierechten in februari is nog niet definitief. Pas als het activiteitsverslag, waarin de productieactiviteiten van een installatie gerapporteerd worden, is ingediend bij de NEa kan de NEa bepalen of de juiste hoeveelheid gratis emissierechten is gestort. Dat betekent dat er na de storting in februari nog rechten kunnen worden bijgestort of teruggevorderd.

Tijdlijn storting gratis emissierechten

De omvang van de gratis toegewezen emissierechten wordt bepaald door twee onderdelen:

  1. De toewijzing zoals vastgesteld in het nationaal toewijzingsbesluit (NTB) voor de jaren 2021-2025.
  2. Het jaarlijks activiteitsverslag als blijkt dat het activiteitsniveau significant is gedaald of is gestegen.

De storting op de rekening van de bedrijven voor jaar t vindt plaats in februari van dat jaar. Het activiteitverslag wordt uiterlijk 31 maart van dat jaar ingediend. Dat betekent dat de gestorte hoeveelheid emissierechten voor jaar t op basis van gegevens in het activiteitsverslag later in het jaar kan worden bijgesteld. Dat gebeurt via een correctie op de storting waarbij gestreefd wordt naar verwerking in het register in Q4 van jaar t. Op dat moment worden er of extra rechten gestort of moeten bedrijven rechten terugstorten.

Schematisch is het proces van storten en corrigeren weergegeven in de onderstaande figuur. Tussen het indienen van het activiteitsverslag en het besluit over de toewijzing worden de gegevens genotificeerd aan de Europese commissie. Deze stap is omwille van eenvoud niet visueel in de figuur weergegeven.

Opschorten storting

Soms zijn er signalen dat de hoeveelheid emissierechten die normaal gesproken in februari wordt gestort op de rekening van het EU ETS-register nog naar beneden moet worden bijgesteld of dat er niet goed kan worden vastgesteld of de hoeveelheid emissierechten nog moet worden aangepast. In deze gevallen kan het bestuur van de NEa besluiten om de storting van gratis rechten op te schorten. 

Signalen daling van de toewijzing

De volgende signalen kunnen voor de NEa aanleiding zijn om de storting van gratis rechten op te schorten:

  • Intrekkingen van de vergunning of een verzoek tot intrekking van de vergunning
  • Een melding stopzetting van de installatie of subinstallatie

Wanneer niet kan worden vastgesteld of de toewijzing moet worden aangepast

De volgende situaties kunnen voor de NEa aanleiding zijn om de storting van gratis rechten op te schorten:

  • Er is geen activiteitsverslag ingediend over het afgelopen jaar, waardoor geen gemiddeld activiteitsniveau kan worden vastgesteld over de afgelopen 2 jaar.
  • Er is geen goedgekeurd MMP waardoor het activiteitsniveau in het activiteitsverslag niet vast te stellen is.

Uitzonderingen storting

Bedrijven die een voor de periode 2021-2025 een opt-out status hebben en wel een aanvraag hebben gedaan voor gratis toewijzing van emissierechten ontvangen deze rechten niet op hun rekening. Deze rechten worden pas gestort als de opt-out status vervalt.