Van inrichting naar installatie

Het begrip ‘inrichting’ wordt binnen het EU-ETS nog tot 2021 gebruikt voor het afbakenen van bedrijfslocaties voor het verlenen van vergunningen en toekennen van gratis rechten. Dit begrip verdwijnt vanaf 1-1-2021 uit het Nederlands milieurecht. Vanaf dit moment zal voor het EU-ETS worden aangesloten bij het Europese begrip ‘installatie’.

Geen grote gevolgen

De overgang van het inrichtingenbegrip naar het installatiebegrip heeft volgens een analyse van de NEa voor de meeste inrichtingen weinig gevolgen. De grenzen van de inrichting waarvoor de emissievergunning is verleend, zullen in de regel samenvallen met de grenzen van de installatie.  

Leidraad vaststellen installatiegrenzen

De NEa heeft een leidraad opgesteld die kan worden gebruikt voor het vaststellen van de installatiegrenzen op een bedrijfslocatie waar één exploitant meerdere activiteiten uitvoert.

De leidraad is geschreven voor een bedrijfslocatie met één exploitant en gaat niet in op de invloed van de exploitatievorm op het vaststellen van installatiegrenzen en vergunningverlening. Het uitgangspunt blijft dat meerdere activiteiten die door dezelfde exploitant worden uitgevoerd op dezelfde locatie worden beschouwd als één installatie, waarvoor één emissievergunning wordt verleend en waarvoor één aanvraag voor gratis rechten wordt ingediend.

Meerdere emissievergunningen per exploitant

Exploitanten die op hun locatie meerdere installaties willen onderscheiden kunnen per installatie een emissievergunning en emissierechten aanvragen. De voorwaarde hiervoor is dat de verdeling in meerdere installaties voldoet aan de leidraad. Daarvan zal meestal alleen sprake zijn als er geen technische bindingen zijn tussen de verschillende activiteiten.

Dit document is niet juridisch bindend, maar wordt door de NEa gehanteerd bij het verlenen van emissievergunningen en is daardoor ook maatgevend voor aanvragen van gratis rechten.

De NEa raadt u aan om een eventueel onderscheid van meerdere installaties te toetsen bij de NEa voordat u een aanvraag doet voor gratis rechten of een wijziging van vergunning aanvraagt.