Toewijzingsbesluit emissierechten

Het Nationaal Toewijzingsbesluit (NTB) stelt de hoeveelheid gratis emissierechten vast voor bedrijven die in de periode 2013-2020 deelnemen aan EU ETS. Het NTB geldt voor alle inrichtingen of installaties die per 1 januari 2013 onder de ETS-richtlijn vallen en vóór 30 juni 2011 in bedrijf zijn genomen. Bedrijven die daarna onder de richtlijn zijn gekomen, kunnen mogelijk aanspraak maken op rechten uit de nieuwkomersreserve.

Vaststellen toewijzingsbesluit

Op 30 oktober 2013 is het besluit gepubliceerd waarmee de definitieve toewijzing is vastgesteld. In dit definitieve besluit is een door de Europese Commissie vastgestelde correctiefactor toegepast op de eerder berekende toewijzing voor de bedrijven. Deze aanpassing was nodig omdat de totale Europese toewijzing hoger was dan het vastgestelde plafond voor gratis emissierechten. Het besluit bevat 2 bijlagen:

  • Bijlage I geeft een overzicht van de herberekende hoeveelheid rechten per inrichting. Deze bijlage is ook in een excel-versie beschikbaar.
  • Bijlage II geeft de aangepaste berekening per inrichting weer. Deze vertrouwelijke bijlage is alleen naar de betrokken bedrijven gestuurd.