Veranderingen in toewijzing emissierechten

Het Nationaal Toewijzingsbesluit (NTB) is in 2013 gepubliceerd. Hierin is per bedrijf vastgelegd hoeveel emissierechten tot en met 2020 worden toegewezen. Deze toewijzing kan nog worden aangepast als daar aanleiding toe is.

Veranderingen in de toewijzing van gratis rechten altijd melden aan de NEa

De gratis toewijzing aan individuele bedrijven kan zowel naar beneden als naar boven worden bijgesteld als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld bij capaciteitsveranderingen van subinstallaties of (gedeeltelijke) stopzettingen. Bekijk de Leidraad toewijzing emissierechten 2013-2020 voor een overzicht van de mogelijke veranderingen. Aan het EU ETS deelnemende bedrijven zijn verplicht om veranderingen die gevolgen (kunnen) hebben voor de gratis toewijzing bij de NEa te melden. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp Meldingen ETS.

Ook veranderingen in de carbon-leakagelijst van de Europese Commissie kunnen aanleiding zijn om de gratis toewijzing aan bedrijven aan te passen. Zie daarvoor het onderwerp Carbon leakage.