Hoeveel gratis emissierechten kan een bedrijf tijdens de 3e fase nog krijgen?

De berekening van de gratis toewijzing voor een bedrijf vindt in heel Europa op de volgende manier plaats:

- Op basis van productiecijfers uit het verleden wordt de historische productie vastgesteld;

- De historische productie (ton product) wordt vervolgens vermenigvuldigd met een productbenchmark (ton CO2 per ton product);

- De uitkomst is de maximale hoeveelheid CO2 waar het bedrijf rechten voor kan krijgen.

Hoeveel een bedrijf uiteindelijk aan gratis emissierechten ontvangt, hangt af van de ‘carbon leakage status’ van zijn activiteiten. Voor activiteiten waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat het risico op carbon leakage significant is, wordt 100% van de berekende hoeveelheid gratis emissierechten toegewezen. Voor activiteiten waar geen significant risico op carbon leakage bestaat, wordt in 2013 80% van de emissierechten gratis toegewezen en zal deze hoeveelheid elk jaar afnemen tot 30% in 2020.

Als laatste stap is gekeken of er binnen het Europese plafond voldoende gratis emissierechten beschikbaar zijn om alle berekende hoeveelheden emissierechten ook daadwerkelijk gratis te verstrekken. In de periode 2013 -2020 bleek dat niet het geval en werden alle bedrijven met de “kaasschaaf” gekort met 12% minder rechten.