Omruilen van CER's en ERU's

In het verleden konden bedrijven en luchtvaartmaatschappijen een deel van hun uitstoot compenseren door Certified Emission Reductions (CER’s) en Emission Reduction Units (ERU’s) in te leveren. In de 3e fase van het EU ETS is dat niet meer mogelijk. In plaats daarvan kunnen zij deze goedkope rechten omruilen voor een even groot aantal duurdere EUA’s (bedrijven) en AEUA’s (luchtvaartmaatschappijen).

Regels voor omruilen CER's en ERU's

Omruilen kan alleen met CER’s en ERU’s die geldig zijn binnen het EU ETS en is alleen mogelijk vanaf een (luchtvaart)exploitanttegoedrekening. Een rekeningbevoegde moet de transactie invoeren en een fiatteur moet de transactie goedkeuren. Als er geen fiatteur aan een rekening gekoppeld is, moet een tweede rekeningbevoegde de transactie goedkeuren. Het register verwerkt de transactie direct na de goedkeuring, ongeacht het moment waarop de transactie is goedgekeurd.

Hoeveelheid om te ruilen CER's en ERU's

Hoeveel CER’s en ERU’s een bedrijf of luchtvaartmaatschappij mag omruilen, hangt af van de RICE-categorie waar het onder valt. Regulation International Credit Entitlement (RICE) is de EU-verordening die bepaalt hoeveel CER’s en ERU’s een bedrijf of luchtvaartmaatschappij in de periode 2013-2020 mag omruilen.

De NEa heeft een overzicht gepubliceerd waarin per bedrijf en luchtvaartmaatschappij is aangegeven hoeveel CER's en ERU's zij mogen gebruiken in de periode 2008-2020.

RICE-categorieën

RICE artikel Adressant Criterium Gebruik CER's en ERU's 2008-2020
1.1

Stationaire

installatie

Installaties met kosteloze toewijzing 2008-2012, die niet onder artikel 1.2, 1.3 of 1.4 vallen 11% van totale toewijzing 2008-2012*
1.2

Stationaire

installatie

Installaties zonder kosteloze toewijzing 2008-2012 én installaties die na 30 juni 2011 voor het eerst een emissievergunning hebben ontvangen. 4,5% van geverifieerde emissies 2013-2020
1.3

Stationaire

installatie

Installaties met een 'significante capaciteitsuitbreiding' volgens artikel 3i van de geharmoniseerde uitvoeringsmaatregelen (CIM's) (zie ook de  leidraad van de NEa) na 30 juni 2011

11% van totale toewijzing 2008-2012 of 4,5% van geverifieerde emissies 2013-2020, afhankelijk van welke het hoogste is*
1.4

Stationaire

installatie

Installaties met een kosteloze toewijzing 2008-2012 waarvan in 2013-2020 meer activiteiten onder het ETS vallen ten opzichte van 2008-2012 11% van totale toewijzing 2008-2012 of 4,5% van geverifieerde emissies 2013-2020, afhankelijk van welke het hoogste is*
1.5 Luchtvaart-maatschappij Luchtvaartmaatschappij 1,5% van geverifieerde emissies 2013-2020 (+ het eventuele restant van de aanspraak in 2012)

* De aantallen CER's en/of ERU's die de genoemde installaties mogen gebruiken, zijn gedefinieerd voor de periode 2008-2020. Dit betekent dat CER's en ERU's die voor emissies in 2008-2012 zijn ingeleverd, afgetrokken worden van het aantal om te ruilen emissierechten voor 2013-2020.

De NEa heeft een document gepubliceerd waarin de verschillende RICE categorieën d.m.v. een voorbeeld zijn uitgewerkt.