Toezicht op duurzaamheid vaste biomassa

Producenten van energie uit vaste biomassa kunnen alleen SDE+ subsidie ontvangen indien zij kunnen aantonen dat deze vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. De duurzaamheid kan worden aangetoond door gebruik te maken van goedgekeurde certificatieschema’s en/of het verificatieprotocol. Erkende private conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) en verificateurs controleren de duurzaamheid van de vaste biomassa aan de hand van deze certificatieschema’s en/of verificatieprotocol.  

De rol van de NEa als publiek toezichthouder is om erop toe te zien dat CBI’s en verificateurs deze controle op duurzaamheid goed uitvoeren. De NEa zal haar toezichtstaken risico gebaseerd uitoefenen. Hiertoe zal de NEa informatie inwinnen bij CBI’s, accreditatie instellingen, houders van certificatie schema’s, toezichthouders in het buitenland en RVO.

In 2019 was er nog deels, voor het onderdeel duurzaam bosbeheer, sprake van een overgangsregeling.