Verbeterrapportage naar aanleiding van verificatie

Wanneer de verificateur non-conformiteiten en/of aanbevelingen heeft opgenomen in het verificatierapport bij het emissieverslag, dan moet hiervoor een verbeterplan worden opgesteld in de vorm van een verbeterrapportage. De verbeterrapportage over hoe u de bevindingen van de verificateur gaat opvolgen en welke verbeteringen u gaat doorvoeren, moet u vóór 30 juni ter goedkeuring voorleggen aan de NEa. Hiervoor is een verplicht invulformat opgesteld.

Aanbevelingen van de verificateur

Als een verificateur verbeteringen aanbeveelt die u direct kunt doorvoeren in het monitoringsplan, dan kunt u het monitoringsplan wijzigen en zo spoedig mogelijk een significante of niet-significante melding indienen bij de NEa. Voor deze verbeteringen hoeft u niet ook nog een verbeterrapportage in te dienen. In uw melding geeft u dan aan dat de aanleiding van de melding de verificatie is. De deadline voor het indienen van de melding ter vervanging van een verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie is 30 juni.

Als een verificateur verbeteringen voorstelt die u niet direct kunt doorvoeren in het monitoringsplan en/of referentiedocument, dan stelt u een verbeterrapportage op. De verbeterrapportage zelf is een aankondiging van al dan niet te nemen acties inclusief een planning met tijdspad.

De acties die in de verbeterrapportage zijn uitgewerkt kunnen mogelijk later leiden tot aanpassing van het monitoringsplan. Tegen de tijd dat het monitoringsplan daadwerkelijk wordt aangepast moet u daarvoor een reguliere melding indienen.

Waar vindt u de opmerkingen in het emissieverslag?

Deze opmerkingen kunt u zien in het verificatierapport dat uw verificateur heeft opgesteld bij de beoordeling van uw emissieverslag over 2019 (‘Annex 1 – Findings’). Over de onderdelen ‘onjuistheden’ en ‘niet naleving MRV’ (onderdeel A en C van tabblad Annex 1- Findings) hoeft u niet te rapporteren in uw verbeterrapportage.

Beperkte verplichting kleine emittenten

Inrichtingen met beperkte emissies (<25 kton CO2/jaar) hoeven alleen een verbeterrapportage in te dienen wanneer de verificateur non-conformiteiten heeft vastgesteld. Wanneer de verificateur alleen aanbevelingen doet bij de verificatie van het emissieverslag dan hoeft het bedrijf geen verbeterrapportage in te dienen. Wel moet het bedrijf de aanbevelingen van de verificateur in overweging nemen.

Invulformat voor verbeterrapportage

In de verbeterrapportage geeft u aan welke verbeteringen worden doorgevoerd en op welke termijn. Als u besluit geen verbeteringen door te voeren, zult u dit moeten onderbouwen. Voor de verbeterrapportage is een verplicht invulformat beschikbaar. Deze kunt u vinden onder het kopje 'Downloads' in het NEa-loket. Het format kunt u ook indienen via het NEa-loket. Wanneer u nog geen toegang heeft tot het NEa-loket kunt contact opnemen met de Helpdesk NEa.