Vergunningsprocedure ETS

Bedrijven die deelnemen aan het EU ETS moeten beschikken over een emissievergunning. Deze vergunning moet geldig zijn op het moment dat een inrichting voldoet aan de criteria voor deelname en de eerste uitstoot plaatsvindt.

Tijdig aanvragen

De NEa adviseert u om tijdig per e-mail een emissievergunning aan te vragen: minimaal 4 maanden voordat deze in werking moet treden. De NEa heeft dan voldoende tijd voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling duurt hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het monitoringsplan.

De vergunningsprocedure staat los van het aanvragen van gratis emissierechten. Wel is het zo dat de NEa een aanvraag voor gratis emissierechten pas kan toewijzen als een emissievergunning is verleend en in werking getreden.

Stappen vergunningsprocedure

De vergunningprocedure kent meerdere stappen. Deze staan hierna beschreven.

Opstellen van het monitoringsplan

Een bedrijf beschrijft in een monitoringsplan (MP) hoe de emissiemonitoring voor een specifieke inrichting plaatsvindt. Bij Monitoringsplan ETS vindt u de verplichte invulformats en allerlei hulp- en voorbeelddocumenten voor het opstellen van een MP. Er zijn twee formats:

  1. Vereenvoudigd format
  2. Standaard format

Voor de voorwaarden voor het gebruik van het vereenvoudigd format zie Monitoringseisen CO2-uitstoot.

Indienen van vergunningaanvraag en MP

U moet een formele aanvraag voor een emissievergunning per e-mail bij de NEa indienen. Onderaan deze pagina vindt u een standaardbrief voor een vergunningaanvraag.

De aanvraag kunt u ondertekend en gescand (onder vermelding van Aanvraag emissievergunning EU-ETS 2013-2020) samen met het MP opsturen naar info@emissieautoriteit.nl. U mag de aanvraag daarnaast ook per post opsturen naar:

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit, t.a.v. de directeur
Postbus 91503, IPC 652
2509 EC Den Haag

Het MP moet u altijd e-mailen naar info@emissieautoriteit.nl.

Toetsing van het monitoringsplan

Vanaf het moment dat de vergunningaanvraag is ingediend, heeft de NEa volgens de Wet milieubeheer 4 maanden de tijd om een vergunning te verlenen. De NEa toetst of het monitoringsplan voldoet aan de wettelijke eisen. De vergunningaanvraag en het monitoringsplan moeten dan wel ontvankelijk zijn. Dat wil zeggen dat de ingediende documenten aan alle formele eisen voldoen en van voldoende kwaliteit zijn.

Verlening van de vergunning en bezwaartermijn

De contactpersoon van de inrichting krijgt de vergunning toegestuurd op het adres dat in het monitoringsplan is opgegeven. Bedrijven kunnen binnen zes weken na de verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de NEa.

Normaal gesproken staat een bezwaar de inwerkingtreding van de vergunning niet in de weg, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.