Bedrijven die brandstoffen leveren aan vervoer in Nederland moeten hierover rapporteren aan de NEa in het Register Energie voor Vervoer (REV) voor 1 maart van het daaropvolgende jaar. Dit is de rapportageverplichting Brandstoffen luchtverontreiniging (BL).

Soorten brandstoffen en vormen van vervoer

De rapportageverplichting BL geldt voor alle brandstoffen die worden geleverd aan de Nederlandse markt voor vervoer:

 • benzine;
 • diesel;
 • vloeibare en gasvormige biobrandstoffen;
 • vloeibaar petroleum gas (LPG);
 • vloeibaar aardgas (LNG);
 • gecomprimeerd aardgas (CNG);
 • rode diesel.

Het gaat hierbij om leveringen aan de volgende vervoerstypen:

 • wegvoertuigen
 • spoorvoertuigen
 • mobiele machines
 • landbouw- of bosbouwmachines
 • binnenvaart en pleziervaart

Te rapporteren gegevens

Van de fossiele brandstoffen worden de geleverde hoeveelheden gerapporteerd. Bedrijven moeten de volgende gegevens opvoeren in de faciliteit 'Rapportageverplichting BL' in het REV:

 • soort brandstof;
 • vorm van vervoer;
 • hoeveelheid;
 • een eventuele afwijking van de opgave(n) aan de Belastingdienst en de motivatie daarvoor.

Let op: Indien u ook een jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer hebt, neemt het REV de leveringen van benzine en diesel aan weg- en spoorvoertuigen die u als levering tot eindverbruik geregistreerd heeft automatisch over.

Voor de vloeibare en gasvormige biobrandstoffen gaat het, naast de geleverde hoeveelheden, om de broeikasgasemissiefactor, zoals vermeld op het bewijs van duurzaamheid. Bedrijven voeren de gegevens op tijdens het inboeken van geleverde hernieuwbare energie in de faciliteit 'Inboekingen' in het REV.

Te rapporteren gegevens
 Brandstof

Vorm van vervoer

 Hoeveelheid  Broeikasgas-emissiefactor

 Faciliteit in REV

Benzine en diesel

Weg en spoor
> 500.000 l

l bij 15 0C

 - Jaarverplichting HEV

Benzine en diesel

Weg en spoor

l bij 15 0C

-

Rapportageverplichting BL

Benzine en diesel

Overig vervoer
(niet weg en spoor)

l bij 15 0C

 - Rapportageverplichting BL
Rode diesel

Overig vervoer
(binnenvaart)

l bij 15 0C

 - Rapportageverplichting BL
LPG

Vervoer

kg  - Rapportageverplichting BL
LNG

Vervoer

kg  - Rapportageverplichting BL
CNG

Vervoer

Nm3

 - Rapportageverplichting BL

Elektriciteit

Wegvoertuigen

kWh

-

Inboekingen

Vloeibare biobrandstof

Vervoer

l bij 15 0C

g CO2/MJ

Inboekingen
Gasvormige biobrandstof Vervoer MWh

g CO2/MJ

Inboekingen

Bedrijven moeten de rapportage over 2017 uiterlijk 28 februari 2018 indienen.

Bedrijven die minder dan 500.000 liter, kilogram en/of normaal kubieke meter [> Nm3] brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt zijn uitgezonderd van de rapportageverplichting.

Wijzigingen in brandstofleveringen

Als een bedrijf een in het REV ingevoerde hoeveelheid geleverde brandstof wil wijzigen, dan kan het dit zelf doen tot 1 maart van het opvolgende jaar, voor zover het de jaarverplichting of rapportageverplichting betreft. De gegevens van inboekingen van biobrandstoffen zijn niet wijzigbaar.

Verplichting verminderde uitstoot in 2020

Bedrijven hebben naast de rapportageplicht de verplichting om de uitstoot van broeikasgassen van de brandstoffen die zij leveren in 2020 met 6% te verminderen ten opzichte van 2010. Het gaat hierbij om de uitstoot in de gehele keten vanaf de winning/productie tot de toepassing in vervoer. Biobrandstoffen mogen alleen meetellen voor deze doelstelling als de duurzaamheid ervan is aangetoond. Dubbeltelling van bepaalde biobrandstoffen is niet mogelijk binnen de wet- en regelgeving, zoals dat wel mogelijk is bij Hernieuwbare energie vervoer.