Nalevingscyclus

Tijdlijn emissiehandel
©NEa

Nalevingscyclus monitoring emissies

Voordat u mee kunt doen aan de nalevingscyclus is het nodig dat u beschikt over een emissievergunning, een door de NEa goedgekeurd monitoringsplan en een rekening. Als u hier over beschikt gelden de volgende verplichtingen:

  1. Actueel houden van monitoringsplan 
  2. Het indienen van een geverifieerd emissieverslag 
  3. Inleveren van emissierechten 
  4. Indien van toepassing het indienen van een verbeterrapportage 

Nalevingscyclus monitoren activiteiten

Toewijzing gratis emissierechten

Voordat u een aanvraag doet van gratis rechten is het nodig dat u beschikt over een emissievergunning en een door de NEa goedgekeurd monitoringsmethodologieplan (MMP).

In de vierde handelsperiode, die loopt van 2021-2030, heeft elke deelnemer aan het EU ETS die gratis emissierechten ontvangt drie nieuwe jaarlijkse verplichtingen:

  1. Het indienen van een geverifieerd activiteitsverslag 
  2. Het melden van een eventuele stopzetting van een (sub)installatie 
  3. Actueel houden van monitoringsmethodologieplan 

Alle overige meldingen voor toewijzing die in de derde handelsperiode verplicht waren, komen hiermee te vervallen.