Verplichtingen ETS luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. Het gaat hierbij om luchtvaartmaatschappijen die in een bepaald jaar luchtvaartactiviteiten hebben uitgevoerd boven de drempelwaarden(n).

Monitoring en verbeterrapportages

Luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het EU ETS (zie Deelnemers ETS luchtvaart) moeten het hele jaar hun CO2-uitstoot monitoren. Daarvoor moeten zij een monitoringsplan opstellen, waarin zij onderbouwen hoe zij hun uitstoot goed en conform de regels gaan bepalen. Als er zaken veranderen of afwijken van het monitoringsplan, moeten luchtvaartmaatschappijen die melden aan de NEa. Ook geldt een doorlopende verplichting om te controleren of er verbeteringen mogelijk zijn van de monitoringssystematiek. In bepaalde situaties moeten luchtvaartmaatschappijen dit aantonen door een verbeterrapportage in te dienen bij de NEa.

Rekening en emissierechten

Luchtvaartmaatschappijen moeten een rekening aanvragen in het register. De NEa stort op deze rekening (als dit van toepassing is) een hoeveelheid gratis emissierechten. Die hoeveelheid is gebaseerd op historische ton-kilometergegevens. Om voor gratis emissierechten in aanmerking te komen, hebben luchtvaartmaatschappijen in 2011 een geverifieerde aanvraag ingediend bij de NEa. Nieuwkomers (luchtvaartmaatschappijen die gestart zijn na 2010) en snel groeiende luchtvaartmaatschappijen konden voor 30 juni 2015 een geverifieerde aanvraag indienen bij de NEa. Als eenmaal is berekend hoeveel rechten gratis worden toegewezen, kan deze hoeveelheid later alsnog worden aangepast als er zaken wijzigen in de regelgeving. Luchtvaartmaatschappijen die in een bepaald jaar geen verplichtingen hebben voor EU ETS, ontvangen voor dat jaar ook geen gratis emissierechten.

Rapportage en inleveren emissierechten

Elk voorjaar rapporteert elke luchtvaartmaatschappij met verplichtingen in een geverifieerd emissieverslag de uitstoot van het afgelopen jaar bij de NEa. Ook moet zij voldoende emissierechten inleveren om de uitstoot te vereffenen. Dit kunnen gratis rechten zijn, maar ook rechten die gekocht zijn op de markt of op veilingen. De verplichting voor rapportage en inleveren van rechten vormen gezamenlijk de jaarafsluiting.

Toezicht en handhaving

De NEa houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen door luchtvaartmaatschappijen. De NEa kan handhavend optreden als daar aanleiding toe is.

Nalevingcyclus Luchtvaart NL