Verplichtingen EU ETS 2013-2020

Bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Vergunning en monitoring

Bedrijven die onder EU ETS vallen moeten een emissievergunning aanvragen. Daarvoor moeten zij een monitoringsplan opstellen, waarin zij onderbouwen hoe zij hun uitstoot goed en conform de regels gaan bepalen. Bedrijven monitoren hun emissies gedurende het jaar in lijn met dit monitoringsplan. Als er zaken veranderen of afwijken van het monitoringsplan, moeten bedrijven die melden aan de NEa.

Rekening en emissierechten

Nadat bedrijven een vergunning hebben gekregen, moeten zij een rekening aanvragen in het register. De NEa stort op deze rekening (in de meeste gevallen) een hoeveelheid gratis emissierechten. Die hoeveelheid is gebaseerd op historische productiecijfers. Om voor gratis emissierechten in aanmerking te komen, moeten bedrijven een geverifieerde aanvraag indienen bij de NEa. Als eenmaal is berekend hoeveel rechten gratis worden toegewezen, kan deze hoeveelheid later alsnog worden aangepast als er zaken wijzigen binnen het bedrijf of in de regelgeving. Hiervoor geldt ook een meldingsplicht.

Rapportage en inleveren emissierechten

Elk voorjaar rapporteert ieder bedrijf in een geverifieerd emissieverslag de uitstoot van het afgelopen jaar bij de NEa. Ook moet zij voldoende emissierechten inleveren om de uitstoot te vereffenen. Dit kunnen gratis rechten zijn, maar ook rechten die gekocht zijn op de markt of op veilingen. De verplichting voor rapportage en inleveren van rechten vormen gezamenlijk de jaarafsluiting. Bevindingen van de verificateur kunnen leiden tot de verplichting voor een verbeterrapportage.

Toezicht en handhaving

De NEa houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen door bedrijven. Bedrijven kunnen om die reden ook verwachten dat er inspecteurs langskomen. De NEa kan handhavend optreden als daar aanleiding toe is.