Voldoen aan de reductieverplichting EV

Bedrijven die in Nederland brandstoffen aan vervoer leveren zijn verplicht om vanaf kalenderjaar 2020 de gemiddelde broeikasgasuitstoot hiervan met tenminste 6% te verminderen ten opzichte van 2010. Net als bij de jaarverplichting wordt hieraan voldaan door de inzet van HBE’s. Hiertoe kent de NEa aan de HBE’s een reductiebijdrage in kilogrammen CO2-eq toe (de HBE-reductiebijdrage). Met het inleveren van HBE’s voor de jaarverplichting op 1 april, wordt dus ook (geheel of grotendeels) voldaan aan de reductieverplichting. Als bedrijven nog een resterende reductieverplichting zouden hebben, is het mogelijk om extra HBE’s of zogenaamde emissiereductie-eenheden (UER’s) in te zetten. Voor de nalevingsjaren 2020 en 2021 zal dat echter niet nodig zijn.

Reductieverplichting 2020

Bedrijven kunnen nu zelf al een indicatie krijgen van de hoogte van hun reductieverplichting over 2020. Bij 'Jaar-/reductieverplichting - Indicatie 2020' in de menubalk van het REV, toont het register een indicatie van de situatie voor het kalenderjaar 2020. Om dit inzicht te verkrijgen moeten bedrijven wel eerst hun (voorlopige) brandstofleveringen over 2020 in het REV opvoeren. De ingevoerde brandstofleveringen zijn tot en met 26 februari 2021 wijzigbaar. Aan de hand van deze brandstofleveringen en de reeds door de NEa vastgestelde HBE-reductiebijdrage van 46 kilogram CO2-eq voor het jaar 2020 toont het REV dan:

  • Welke verplichting in het lopende jaar de hoogste is en daarmee leidend: de jaarverplichting of de reductieverplichting,
  • Het benodigde aantal HBE Geavanceerd (HBE-G), HBE Conventioneel (HBE-C) en HBE Overig (HBE-O) om te voldoen aan de hoogste verplichting,
  • Of er voldoende saldo is voor het voldoen aan de hoogste verplichting

In dit document staat een nadere uitleg voor de bedrijven die een rekening hebben in het REV over wat er bij deze indicatie wordt getoond.

Naar de huidige inzichten zullen bedrijven in 2020 via hun jaarverplichting automatisch voldoen aan hun reductieverplichting. Aanvullende emissiereductie-eenheden uit projecten voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot in het gedeelte vóór de raffinage (Upstream Emission Reductions, UER’s), zullen niet nodig zijn. Dit constateert de NEa op basis van de huidige hoogte van de HBE-reductiebijdrage en doorrekeningen van verschillende scenario’s voor het jaar 2020.

Reductieverplichting vanaf 2021

Ook ná 2020 blijft de reductieverplichting bestaan. Voor het jaar 2021 is een percentage van 6% voorgesteld. Dit blijkt uit het concept wijzigingsbesluit. Hiermee wordt geborgd dat de CO2-emissiereductie in de keten tot aan de implementatie van RED2 (in 2022) minstens gelijk blijft aan het niveau van 2020.

Voldoen aan de reductieverplichting 2021
Bedrijven kunnen over 2021 op dezelfde manier voldoen aan de reductieverplichting als over 2020:

  • De NEa kent aan elke HBE een gemiddelde CO2-reductie toe (de HBE-reductiebijdrage). De waarde voor het nalevingsjaar 2021 bedraag 38 kilogram CO2-eq.
  • Met het inleveren van HBE’s vanwege de jaarverplichting wordt daarmee ook voldoende broeikasgasemissiereductie bewerkstelligd.

Hoewel de HBE-reductiebijdrage van 2021 fors lager ligt dan die voor 2020, voldoen brandstofleverancier door te voldoen aan hun jaarverplichting over 2021 nog steeds automatisch ook aan hun reductieverplichting. Zij hoeven dus ook in 2021 géén aanvullende inspanningen te verrichten: extra HBE's of UER's zijn niet nodig. 
Zie ook dit nieuwsbericht.

Inzicht in reductieverplichting 2021
Een bedrijf kan vanaf april 2021 in het REV inzicht verkrijgen in de hoogte van de reductieverplichting 2021. Dit doet zij door in het REV de te verwachte brandstofleveringen van 2021 op te voeren. Aan de hand van de opgevoerde brandstoffen, het verplichte percentage voor de jaarverplichting (17,5% in 2021) en de HBE-reductiebijdrage (38 kg CO2-eq/HBE) berekent het REV het benodigde aantal HBE’s voor zowel de jaarverplichting als de reductieverplichting. Daarmee kan het bedrijf afleiden welke van de twee verplichtingen de grootste inspanning vraagt . Bedrijven kunnen dit inzien in het REV onder “indicatie jaar-/reductieverplichting” of “home”. In dit document staat een nadere uitleg wat er bij deze indicatie wordt getoond.

Bedrijven kunnen nu al een indicatie van de hoogte van de jaar- en reductieverplichting over 2021 verkrijgen door de ingeschatte benzine- en dieselleveringen van 2021 in deze rekensheet in te voeren.

Meer informatie over het voldoen aan de reductieverplichting