Reguleert het EU ETS alleen de uitstoot van CO2?

Nee, sinds de start van de derde handelsperiode wordt ook de uitstoot van twee andere broeikasgassen meegenomen in het EU ETS, namelijk N2O (lachgas) en PFK’s (perfluorkoolstoffen). Deze emissies worden omgerekend in CO2-emissiewaarden.

In het geval van N2O (lachgas) geldt dat maar een deel hiervan onder het EU ETS valt. Alleen het lachgas afkomstig van in Europese regelgeving vastgelegde productieprocessen (zogenaamde annex I activiteiten) valt onder EU ETS. Het gaat om de productie van salpeterzuur, adipinezuur, glyoxal en glyoxylzuur.

Lachgas afkomstig van een ander productieproces of van een verbrandingsproces valt niet onder EU ETS. Dat geldt voor alle bedrijven.