Wat wordt er gedaan aan het overschot aan emissierechten?

Door het plafond in de toekomst verder te verlagen, zullen bedrijven eerder een tekort krijgen aan rechten. Dat zal leiden tot meer transacties en tot de afbouw van het overschot. De Europese Commissie (EC) heeft de centrale regie op het toewijzen van rechten versterkt. De EC heeft uniforme regels in werking gesteld, die minder beleidsruimte laten voor de lidstaten bij de toewijzing van rechten. Daarnaast zijn bij de start van de derde handelsperiode afspraken gemaakt over de afbouw van het gebruik van rechten uit de eerste twee handelsperiodes. Hieronder valt ook het gebruik van buitenlandse uitstootbeperkingen.

Maar deze maatregelen hebben op korte termijn nog weinig resultaat om het effect van het overschot aan rechten weg te werken. Door het overschot kan het prijsmechanisme zijn werk dan niet goed doen. Na toenemende kritiek op het functioneren van het ETS heeft de Europese Commissie in 2013 maatregelen genomen. De Commissie zal het aantal rechten op de markt met 900 miljoen verminderen. Deze rechten zullen in latere jaren alsnog worden geveild (‘backloading’).

De Commissie verwacht dat het overschot de komende jaren structureel en langdurig zal zijn. Daarom werkt de Europese Commissie daarnaast aan structurele maatregelen om het overschot aan rechten te verminderen door een Marktstabiliteitsreserve te maken. Bij een overschot kunnen rechten tijdelijk uit de markt worden genomen en in de reserve gezet. Hiermee wordt het aanbod van rechten flexibeler en meer in overeenstemming met de vraag.